Øyelege Arne O. Ellingsson mener at Røros kan overta og gjennomføre helseparkprosjektet som Sykehuset Innlandet ikke greide å fullføre på Tynset. Den bør ligge inntil rehab-senteret.

- Fyll helseparken med fastleger, avtalespesialister i høre-nese-hals, indremedisin (kardiologi), øyelege, psykiater og hudlege, tannhelsetjeneste og fysioterapi. Legg ambulanse og interkommunal legevakt til helseparken, og slutt og kall dette nytt Røros sykehus, sier Ellingsson.

Felles ansvar

- Han mener at sjukehus- og speisalisthelsetjenesten i Fjellregionen er et felles ansvar, og krever interregional samhandling mellom Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. – I den omfattende omorganiseringen av sjukehusene i Helse Sør-Øst, hovedstadsprosessen, som nettopp har vært på høring, uttaler Helse Midt-Norge at opptaksområdet til Tynset sykehus bør utvides til å omfatte deler av Sør-Trøndelag.

Videre har samarbeidsutvalget mellom Legeforeningen og avtalespesialistene i Helse Sør-Øst meldt til samarbeidsutvalget i Helse Midt-Norge at spesialisthelsetilbudet i Fjellregionen må løses i samhandling og forståelse mellom de to regionene, sier Arne O. Ellingsson.

- For lite oppdatert

- Fremfor alt avslører rapporten fra arbeidsgruppa Røros 2010 at Røros mangler og savner oppdaterte ressurspersoner med innsikt og engasjement i framtidig helsepolitikk, som kan bidra til å styrke Røros som samarbeidspartner for en bedre spesialisthelsetjeneste på Røros og for Fjellregionen. Så langt har Røros vært en bremsekloss og representantene fra St. Olavs hospital har ikke akkurat bidratt til å løse på bremsene i denne sammenheng. Men styringsgruppa og styrene i St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge vil nok i løpet av januar sette skapet på plass, mener Arne O. Ellingsson.

Modell 3

Han mener at modell 3 nærmer seg de riktige løsninger og fremtidige muligheter for Røros som viktig bidragsyter i helsetjenestetilbudet i Fjellregionen. Rehabilitering som bygges videre på LHL-senteret og utvides med rehabilitering av kreftpasienter og eldre. Kobler man dette opp til et krav om flere stillinger eller hjemler for spesialister i privat praktis, såkalte avtalespesialister, vil befolkningen i Fjellregionen kunne tilbys flere spesialister i sin nærhet, et lokalsjukehus med døgnkontinuerlig akuttfunksjoner på Tynset og avansert rehabilitering på Røros, sier Ellingsson.