Kraft-nei fra Miljø-<p/>direktoratet

Glomma gjennom Tolga sentrum

Glomma gjennom Tolga sentrum Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det må først fremskaffes kunnskap ved utprøving av en toveis fiskepassasje.

DEL

Miljødirektoratet (en sammenslåing av tidligere Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensingsdirektoratet), sier nei til Opplandskraft konsesjonssøknad om Tolga kraftverk. Miljødirektoratet har etter avtale med NVE hatt utsatt høringfrist i denne saken.

I sin begrunnelse for å vende tommelsen ned for utbyggingsprosjektet, er det i hovedsak argumenter knyttet til fisk og fiske direktoratet fører i marken. Det blir påpekt at influensområdet for utbyggingen, er et av de siste uberørte i Glomma.

- Bevaringsbiologisk sett, samt for utøvelse av friluftsliv gjennom fiske, er opprettholdelsen av fiskevandringene gjennom området vurdert til å være av spesielt stor verdi. Samtidig er kunnskapsgrunnlaget rundt det å sikre tilstrekkelig vandring hos innlandsfiskebestander foreløpig mangelfullt her i Norge. Miljødirektoratet er derfor av den oppfatning at det først må fremskaffes kunnskap ved utprøving av av en toveis fiskepassasje og eventuelt andre tiltak før man tar endelig stilling til konsesjon for Tolga kraftverk, heter det i høringsuttalelsen.

Bare gjennom et slikt arbeid vil man kunne få den kunnskap og erfaring som er nødvendig for å sannsynliggjøre forventet effekt ved en toveis fiskepassasje knyttet til et eventuelt Tolga kraftverk, mener direktoratet.

Det er føre var-prinsippet som legges til grunn, og når Milødirektoratet gjør det, konkluderer det med ikke å anbefale søknaden overfor NVE.

Miljødirektoratet viser for andre fagfelt enn fisk og fiske til høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i Hedmark. Fylkesmannen har som kjent fremmet innsigelse til konsesjonssøknaden.

Ordfører Ragnhild Aashaug kommenterer direktoratets uttalelse med følgende:

- Jeg mener naturmangfoldsloven blir svært strengt fortolket. Samtidig er jeg usikker på hvor stor vekt uttalelsen fra direktoratet tillegges, Senest på nyhetene i går gikk jo olje- og energiminister Tord Lien langt i å love enklere saksbehandlingsprosesser for større kraftprosjekter, sier Aashaug,

Artikkeltags