ALVDAL: I forbindelse med reguleringsplanarbeidet arrangerer kommunen folkemøte.

Plansjef Trine Økseter Knudsen forteller at de har et utkast til reguleringsplan for Steia og området rundt, og at det nå er ønskelig med innspill som kan bakes inn i planen, før den skal til førstegangsbehandling i formannskapet, og deretter ut på høring.

– Vi håper at alle som har meninger om Steia og området rundt, møter opp, sier rådmann Erling Straalberg.

Området det nå utarbeides plan for, strekker seg fra Sørhusjordet i sør og om lag en kilometer nordover, til jernbaneundergangen. Planområdet går opp mot gamle husmorskola, og ned til riksveg 3. På andre sida av riksveg 3 pågår arbeid med en annen reguleringsplan, som akkurat har vært ute til høring, nemlig planen for Storsteigen-området.

Mange funksjoner

Det er mye ulik aktivitet inne i planområdet. Sørhusjordet er stedet der nye barneskole kan bli liggende. Kvennbekken er et annet element.

– Det er knyttet flomrisiko til bekken, sier rådmannen, men legger også til at bekken ligger i et område som kan egne seg for nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet.

Rådmannen nevner videre kirke og kirkegård, jernbane som går gjennom planområdet, Synnøve Finden - som har sagt at de trenger utvidelsesarealer, og dessuten ganglinjer som binder områder sammen.

– Hvorfor folkemøte?

– Med skolebygging blir deler av sentrumsområdet frigjort til andre formål. Vi ønsker innspill på hvilken utvikling alvdølene ønsker her, sier rådmannen.

En politisk komité har allerede tenkt litt, både rundt boligbygging og sentrumsnære leiligheter, eller rundt rekreasjon og friluftsliv i Kvennbekkområdet rundt Stei-skola.

Ett av temaene er nettopp hva som skal skje med skolebygget. Skal alt rives, skal deler rives, og hva kan bygningene eventuelt fylles med hvis de består?

Flere hus

Jensenhuset og Glimt-huset er to andre bygninger som også skal med i diskusjonen. I dag står begge husene tomme.

Plansjefen er opptatt av at sentrum ikke skal bli dødt etter butikkenes stengetid, mens arealplanlegger Hilde Aanes trekker fram folkehelseperspektivet og tilretteliging av ganglinjer som gjør at folk kan ferdes til fots.

– Alle som vil noe med sentrum, må ta seg en tur onsdag, er oppfordringen fra Aanes.