I høst fikk departementet søknad om midler til oppføring og vedlikehold av sperregjerde langs østsida av jernbanen mellom Glåmos og Vongraven. Det departementet vil ha svar på før søknaden behandles er om tiltaket skal godkjennes etter reindriftsloven eller plan- og bygningsloven, og om gjerdet har negative konsekvenser for annet naturmangfold.

Langs jernbanen

Terje Borgos har nylig vært i møte med departementet, og forteller at tiltaket skal godkjennes etter plan- og bygningsloven.

- Det betinger at vi må sende søknad til Røros og Holtålen kommuner, som er godkjenningsmyndighet etter plan- og bygningsloven. Ved bruk av reindriftsloven måtte det sendes en ny søknad til landbruks- og mattepartementet som har avgjørelsesmyndighet, sier Borgos.

Han peker på at sperregjerdet på strekningen vil følge jernbanen, og kombineres med å være gjerde mot jernbanen.

- Derfor mente vi det ikke var nødvendig med ekstra søknad - men det skal jeg ordne mandag førstkommende, sier Borgos.

Natufmangfold

Når det gjelder departementets krav om å belyse konsekvenser for naturmangfoldet, skal Borgos summere opp det som finnes.

- Gjerdet skal ikke bygges på jomfruelig mark, det følger jernbanelinja, og det ligger allerede rester av jernbanens gjerde der. Det betyr også at dyr som eventuelt kommer til skade i forbindelse med gjerdet blir oppdaget ganske så raskt, ettersom toget går langs gjerdet. Det finnes så vidt jeg vet heller ikke noen rødlistearter vi kommer borti på strekningen. Vi får summere opp det som finnes og sette opp en oversikt og sende departementet, sier Borgos.

Litt ekstraarbeid blir det i forhold til det man hadde sett for seg, men Borgos regner med at det skal gå i orden og håper at arbeidet med sperregjerdet kan gjennomføres i løpet av sommeren.

- Spørsmålet er om det finnes penger på departementets budsjett. Hvis ikke, må vi vente til neste statsbudsjett, og da blir ikke tiltaket realisert før neste år, sier han.

Viktig tiltak

Borgos peker på at sperregjerdet er viktig både for reindriftsnæringa og for villreinstammen i Forollhogna.

- For reindriftsnæringa betyr det spart arbeidsinnsats for å holde tamreinen på riktig side av Rugeldalen. For villreinstammen betyr det sikkerhet mot at det ikke kommer inn tamrein og blander seg med villreinen. Hvis det kommer 200-300 tamrein inn i villreinområdet - og i nasjonalparken - betyr det hektisk aktivitet med reinstrøer og motorisert ferdsel. Det er ikke forenlig med nasjonalpark, sier Borgos.