Slik innleder ordførerne i Nord-Østerdalen brevet som er sendt regjeringen.

De viser til at Nord-Østerdalen har et levende landbruk og en sammensetning av små og store bruk, heltids -og deltidsbønder.

- Ringvirkningene av landbruket gjenspeiler seg direkte i en stor næringsmiddelindustri som rommer store aktører og lokalmat-foredling. Vår region er helt avhengig av et levedyktig landbruk, og derfor må en høre på næringa sjøl når Gryttenutvalget skal behandles i Stortinget, påpeker ordførerne som i brev har sendt til regjeringen.

Dette fremheves

Brevet er underskrevet av Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal. Merete Myhre Moen, ordfører i Tynset. Runa Finborud, ordfører i Os. Bjørnar T. Jordet, ordfører i Tolga. Linda Døsen Stubsveen, ordfører i Rendalen. Mona Murud, ordfører i Alvdal.

Grytten-utvalget

Grytten-utvalget, som har fått i oppdrag å utrede bøndenes inntekt, har lagt fram sin rapport. De foreslår endringer i sektorregnskapet for landbruket.

I oktober la Grytten-utvalget for måling av inntekt i jordbruket fram resultatet av arbeidet de har gjort det siste året.

Utvalget, som er ledet av Ola Grytten, foreslår blant annet endringer i den såkalte totalkalkylen, som er et sektorregnskap for jordbruket.

Utvalget presenterer også nye beregninger av bøndenes inntekter.

Avisen Nationen oppsummerer konklusjonene fra rapporten i disse punktene:

  • Utvalget vil modifisere totalkalkylen som Budsjettnemnda for landbruket legger fram årlig, så den blir mer i tråd med standard regnskapsoppsett.
  • De vil bruke resultat før skatt som det relevante resultatmålet og ikke skille mellom resultatets vederlag til arbeid og egenkapital.
  • Bruke gårdsregnskap (skattedata) for å gi uttrykk for variasjon i utnytting av inntektsmulighetene i næringa.
  • «Hybridmodellen» som kombinerer den modifiserte Totalkalkylen med skattedata som grunnlag for nivåsammenligning.

Vi ønsker å fremheve noen av faglagas påpekninger:

  • Det er avgjørende at alle matprodusenter/mottakere av produksjonstilskudd er representert i medianen som viser næringens lønnsomhet.
  • En forutsetning for å bruke hybridmodellen er at effektivitetsakkorden tas bort, og at alle bruk som mottar produksjonstilskudd er med i beregning av næringens vederlag til arbeid. Kapitalen må i tillegg spesifisere og forrentes.
  • Bonden trenger rammevilkår til inndekning av kapital for å forrente fremtidige investeringer, vedlikehold, og pålagte investeringer. Vederlag for arbeid og egenkapital hensyntar ikke dette og resultatmålet må erstattes med vederlag for arbeid i tillegg til kapital. Uten kapital vil ikke lovpålagte investeringer kunne realiseres.
  • Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdal mener det er uheldig at rapporten i flere tilfeller hevder at bonden ikke er interessert i å maksimere fortjenesten gjennom optimal drift og fokus på lønnsomhet. Dette setter ei hel næring i et dårlig lys, uten at det er vitenskapelig belegg for påstandene.

Må lytte

- Vi håper våre sentrale politikere vil lytte til faglagenes innspill i behandlingen av Gryttenutvalgets rapport.

Grytten-utvalget, som har fått i oppdrag å utrede bøndenes inntekt, har lagt fram sin rapport. De foreslår endringer i sektorregnskapet for landbruket.