PFU (Pressens faglige utvalg) behandlet på sitt siste møte før jul klagesaken Nidaros Media ved Snorre Vikdal mot Arbeidets Rett. Vikdal hadde også klagd inn Rørosnytt og Malviknytt for artikler basert på samme pressemelding som Rettens artikler. PFU konkluderte i de tre sakene med at Rørosnytt og Malviknytt brøt god presseskikk, mens Arbeidets Rett opptrådte kritikkverdig.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler publisert i Arbeidets Rett, både på nett og papir. Artiklene handlet om at eierne av nettavisen Trondheimsnytt, Torik AS, hadde sagt opp franchiseavtalen med Nidarosa Media AS ved Snorre Vikdal, fordi han – ifølge Torik AS – hadde blandet seg inn i den redaksjonelle virksomheten og opptrådt i strid med redaktørplakaten og lov om redaksjonell fridom i media.

Klager er Nidarosa Media AS ved Snorre Vikdal. Han mener avisen har publisert grove beskyldninger mot Nidarosa Media og ham personlig, uten at han fikk mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager mener dette er et brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.14. Klager mener Arbeidets Rett også kan ha brutt punkt 2.7 i VVP, om å unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff.

Arbeidets Rett skriver at omtalen var journalistisk motivert, men er enig med klager i at han skulle vært kontaktet og fått mulighet til å imøtegå påstandene. Avisen beklager dette. Det opplyses at avisen nå har fjernet nettartiklene, og også tilbudt klager et intervju for å få frem hans versjon av saken. Avisen mener de andre punktene de er innklaget for, ikke er relevante.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil understreke at det ikke er noe i presseetikken som tilsier at man ikke kan publisere innhold fra pressemeldinger. Avgjørende er at omtalen er journalistisk motivert, og at stoffet blir gjenstand for en redaksjonell vurdering.

Utvalget finner ingen grunn til å tro at omtalen av denne saken ikke var journalistisk motivert, også utvalget mener saken hadde aktuell og allmenn interesse. Utvalget merker seg også at det tydelig fremgår av den første artikkelen at den baserer seg på innholdet i en pressemelding. Den andre artikkelen er et resultat av selvstendig arbeid fra redaksjonen.

I artiklene blir det imidlertid publisert sterke, faktiske beskyldninger mot klager. Beskyldninger som klager skulle fått mulighet til å ta til motmæle mot samtidig, noe klager ikke fikk, jf. VVP punkt 4.14.

Utvalget vil berømme avisens evne til selvkritikk i tilsvarsrunden, og avisens forsøk på å komme klager i møte i ettertid. I dette tilfellet mener utvalget at håndteringen i etterkant veier noe opp for det overtrampet som ble begått.

Arbeidets Rett har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 19. desember 2017

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum