Elleve områder i Holtålen kommune har blitt trukket fra kommunens pilotsøknad for bredbåndsutbygging. Dette skal ha skjedd av Trøndelag fylkeskommune uten at Holtålen fylkeskommune har blitt informert.

Holtålen skal ha fått beskjed om kanselleringen etter at en aktør i markedet kontaktet kommunen for å spørre om de hadde trukket de fem områdene fra pilotprosjektet.

Forventer direkte kontakt

Olve Morken, enhetsleder for kultur og næring i Holtålen kommune, reagerer på at kommunen ikke ble varslet om kanselleringen, og på årsaken til at områdene ble tatt ut av prosjektet.

– Vi forventer at slike ting tas med oss direkte, og at vi ikke blir orientert om det gjennom markedet, sier han.

Han påpeker at kommunen ellers har et godt samarbeid med fylkeskommunen, men at han savner skikkelig og direkte kommunikasjon i denne saken.

- Det er beklagelig at markedet tok kontakt først, sier Kjell Ivar Bye, rådgiver i sekjson mobilitet i Trøndelag fylke.

Bye forklarer at kommunen fikk ny data fra Telenor som tilsier at flere stedet i fylket skal ha tilstrekkelig internetthastighet og dermed ikke lengre er støtteberettiget. De valgte å gjøre endringer i anbudsrunden for så å varsle alle kommuner på samme tid gjennom et skriv. Før skrivet nådde ut var Holtålen kommune allerede kontaktet

Ifølge Bye var det altså ikke slik at kommunens områder ble kansellert uten plan om å fortelle kommunen.

Nytt kart over dekning

Siden innvilgningen av midlene har Telenor kommet ut med et nytt kart som viser deres bredbåndsdekning i hele Norge. Ifølge kartet skal flere steder i Holtålen kommune ha en internetthastighet på over 30 Mbit/s, som er hastighetsgrensen for å søke om midler til bredbåndsutbygning. Det er disse stedene som er tatt vekk fra utlysningen.

– Selv om det er nye ting som eventuelt dukker opp så kansellerer du ikke anbudet. Da må du heller gjøre noe i etterkant, sier Morken.

Dekningskart stemmer ikke

Ifølge Morken stemmer ikke kartet med virkeligheten. Adresselisten kommunen har fått fra Telenor skal ifølge Morken også inneholde adresser til folk som har ringt og fortalt han om lav internetthastighet.

Et skriv fra Trøndelag fylkeskommune som er sendt ut til alle kommuner i Trøndelag viser årsaken til forskjellen mellom adresselisten og hva innbyggerne i Holtålen opplever. Mens Telenors kart viser områder som skal ha tilstrekkelig dekning av mobilt bredbånd vil hastigheten avhengige av avstand fra mast, topografi, mottakerforhold og hvor mange som tilkoblet nettverket.

– Vi skjønner at dette skaper frustrasjon i kommunene og at Telenor gjorde sine data tilgjengelig for oss så sent i prosessen skaper merarbeid for oss og mange andre, heter det skrivet.

Vurdere på nytt

Ifølge skrivet er noe av dataen i Telenors dekningskart teoretisk, og det blir aktuelt å gjøre en revurdering på om grensen for internetthastighet virkelig blir møtt alle steder.

– Fylkeskommunens forslag er at kommunene finner frem eventuelle adresser som er markert feil og får dette bekreftet av mobilaktørene. Det er også viktig å huske på at det nok finnes lignende data fra andre mobil/radio-aktører og at det ikke holder med å bare sjekke ut med Telenor. Sammen kan vi løse dette, og samtidig unngå å komme i konflikt med Eftas overvåkingsorgan, heter det i skrivet.

– Vi kan ikke gå rundt i hele kommunen og sjekke internetthastigheten, det går jo ikke an! sier Morken.

Holtålen hadde søkt om midler til utbygging av bredbånd i elleve områder i kommunen. Ifølge data fra Telenor skal fem av disse områdene hatt helt eller delvis tilstrekkelig internetthastighet. Utbyggingen i alle elleve områder ha blitt utsatt.

Bye forklarer at fylkeskommunen valgte å utsette alle områder det var søkt om midler til i hele Trøndelag for å unngå å bryte lov om offentlige anskaffelser.

Lovlig og ulovlig bredbåndsstøtte

Morken mener 30 Mbit/s er en altfor lav grense i 2022, ettersom teknologien spiller en så stor rolle i hverdagen vår. Han tenker også på de som har hjemmekontor og som ikke får gjort arbeidet sitt skikkelig på grunn av for lav internetthastighet.

Arbeidets Rett har snakket med Nkom om reglene rundt det å gi stønad til kommuner for å bygge ut bredbånd.

Camilla Broch Pedersen, seksjonssjef for nett og tjenester i Nkom, henviser til en pressemelding som etaten har sendt ut til KS etter at flere kommuner har stilt spørsmål om regelverket.

– Bredbåndsstøtte er i utgangspunktet konkurransevridende og dermed ulovlig i henhold til EØS-avtalen. For at offentlig støtte til bredbåndsutbygging skal være lovlig må det enten notifiseres til ESA eller meldes inn under gjeldende gruppeunntaksforordning, heter det i pressemeldingen.

– Årlig foretar Nkom en kartlegging av bredbåndsdekningen på husstandsnivå i Norge, også kalt dekningsundersøkelsen. På bakgrunn av denne informasjonen produseres det kartgrunnlag over bredbåndsdekningen for hver enkelt kommune. For å anvende støttemidlene, må prosjekteier undersøke at det ikke for det aktuelle området allerede foreligger et bredbåndstilbud eller planer om kommersiell utbygging de nærmeste tre årene.

I 2021 var grensen for å tilby lovlig stønad på 30 Mbit/s.

Etter kartleggingen som ble gjennomført i Trøndelag ble det laget en utlysning. Midt i utlysningen mottok Trøndelag en liste fra Telenor hvor det er oppgitt flere adresser i de utlyste områdene som har et eksisterende bredbåndstilbud på mer enn 30 Mbit/s med dagens teknologi.

Ettersom utlysningen for disse stedene hadde foregått i 2021 er det dermed ikke lovlig å gi stønad til bredbåndsutbygging i de områdene.

En ny grense for å få tildelt økonomisk støtte skal settes i 2023.

Mangler til 210 husstander

Holtålen er en av tre kommuner i Trøndelag som er med på pilotsatsingen. De to andre kommunene er Høylandet og Meråker. Pilotprosjektet skal sørge for raskere bredbåndsutbygging i kommunene.

Innvilgelsen av bredbåndsmidler skjedde via mail i desember i fjor. Da manglet Holtålen høyhastighets internett til 210 husstander. De gjeldende områdene i hver enkelt kommune ble lagt ut på anbud med frist 1. juli.

Nå jobber Holtålen kommune med å finne en løsning på kanselleringen.

I slutten av august skal den politiske ledelsen og administrasjonen i Holtålen kommune og fylkeskommunen møtes for å diskutere bredbåndsdekningen i kommunen.

Saken er oppdatert med kommentar fra Trøndelag Fylkeskommune og oversikt over hvilke områder hvis utbygging er utsatt og hvorfor.