Gå til sidens hovedinnhold

Alstad og forvaltningsplanen for rovvilt

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Retten 13/11-18 er det en rekke tendensiøse utspill fra nemndsleder Gunnar Alstad i rovviltnemnda i region 6. Her bekreftes det at sauenæringen er prioritert i uttaket av Forollhogna som yngleområde for jerv.

At nemnda besitter sterke pådrivere for å sikre sauenæringens interesser kommer for så vidt ikke som en overraskelse. Dette har man sett i alle saker der Forollhogna har vært oppe til diskusjon. Disse særinteressene har overkjørt det sørsamiske miljø som hele tiden har vært klar på at de ikke ønsker uttak av Forollhogna som yngleområde.

I lys av dette er det nedslående at Alstad uttrykker sterk bekymring for sauenæringens framtid uten å nevne konsekvensene for reindrifta av å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv. Det har vært et urolig år for rovviltnemnda med mye misnøye rundt den nye forvaltningsplanen. Både Miljødirektoratet og Klima-og miljødepartementet (KLD) har påpekt mangler når det gjelder forvaltningsområdet for jerv og bjørn.

Miljødirektoratet har uttalt at å ta ut Forollhogna (og Øvre Sunndal) strider med oppdraget nemnda har fått fra KLD. Det ventes med andre ord ytterligere omkamp. Alstad uttaler i Retten at nemnda føler seg “instruert og umyndiggjort”. Dette viser med all tydelighet at nemnda fortsatt ikke forstår det ansvar som følger av mandatet, nemlig at de skal være et nøytralt forvaltningsorgan.

Denne problemstillingen er ikke ny. Den er tatt opp i NINAs evaluering av regional rovviltforvaltning, som dessverre enda ikke er fulgt opp av KLD. I 2014 fikk rovviltnemnda i region 3 (Oppland) samordningsansvaret for forvaltningen av den sørnorske jervestammen. Oppdraget ble gitt av KLD og målet var å øke kunnskapen om den sørvestlige delbestanden og få vurdert tiltak som skal sikre en langvarig bevaring av denne.

Fire år etter at oppdraget ble gitt må det være legitimt å spørre hva som egentlig har kommet ut av dette. Nemnda mener å besvare sitt oppdrag med to årlige dialogmøter hvor fokuset nok en gang ligger på lisensfelling, skadefelling, kvoter og status. NINA og Miljødirektoratet har gjentatte ganger uttalt at jervesonene slik de er idag, er for små og fragmentert. Det er også lagt ned et betydelig arbeid av NINA på utviklingen av et soneringsverktøy for en arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge.

Resultatet av ovennevnte er altså at nemnda i region 6 i stedet har fjernet 2000 km2 prioritert yngleområde for jerv (Forollhogna og Øvre Sunndal) til tross for at de har problemer med å fylle sitt delmål i i Møre og Romsdal. Her har heller ikke nemnda vurdert uttaket av Øvre Sunndal etter Naturmangfoldsloven.

Rovviltnemnda i Oppland tråkker også i samme sauevennlige fotefar, de konkluderer i sitt oppdrag med at ikke ønsker å endre jervesoneringen, til tross for deres uttalelse om at dagens sone “truleg ikkje er optimal”. Ingen tar ansvar for KLDs oppdrag om å bedre bestandssituasjonen og sikre tilstrekkelig utveksling av individ mellom delbestandene av jerv.

Situasjonen for den sørvestlige jervebestanden er i sannhet trist. Man har nå i flere ulike vedtak fjernet jerven fra sine naturlige leveområder som Trollheimen, Forollhogna og Øvre Sunndal. Man har innskrenket arealet uten å legge andre til, slik de faglige anbefalingene har vært. Det øker presset på jerven, som allerede er en fredet og sterk truet art som Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare.

Nemndas opptreden er uansvarlig, i strid med eget mandat og i konflikt med Stortingets forlik som sier at rovdyr skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte.

Kommentarer til denne saken