Alle har rett til god og trygg omsorg. Eldre og andre med behov for omsorgstjenester skal behandles med respekt og verdighet. Norge og Røros venter en stor økning i antall eldre fordi vi lever lenger. Samtidig ser vi et økt behov for omsorgstjenester blant dem under 67 år der veksten i hjemmetjenester er størst. Røros kommune må prioritere kompetanse, ledelse og personell. Vi må snakke om innhold og kvalitet skal vi kunne dekke behovet for dem som trenger det.

Dette er Høyres løsninger:

• Styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstilbudet for eldre og pleietrengende.

• Forbedre finansieringsmodellen for heldøgns omsorgsplasser.

• Gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i tjenestene.

• Involvere brukere og pårørende i utvikling av helsetjenestene.

• Styrke kompetanse på innkjøp og bruk av velferdsteknologi i det offentlige.

• Sikre et større mangfold av tjenestetilbud som gir brukerne større valgfrihet.

• Stimulere til kapasitetsøkning gjennom sterkere satsing på offentlig/privat samarbeid.
• Bygge nok plasser og bofellesskap for demente, slik at alle kan være trygge på de får hjelp når og der de har behov for det.

Dette har Høyre i regjering sørget for:

Regjeringen har sørget for at Staten tar et større ansvar for finansieringen av utbyggingen av langt flere heldøgns omsorgsplasser for pasienter som har behov for dette. Ikke siden forrige gang Høyre satt i regjering har det vært kortere ventetid i helsesektoren enn nå.

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for at flere skal få behandling raskere. Vi skal slippe alle gode krefter til, ikke stenge dem ute. Høyre vil ha kvalitet og valgfrihet i omsorgen fordi helse- og omsorgstjenestene er til for pasienten/brukeren.

Ole Jørgen Kjellmark

Ordførerkandidat for Høyre