Generelt om byggesaksbehandling i Røros kommune

Dag Øyen.

Dag Øyen. Foto:

Av

I 2017 ble det gjennomført et revisjonstilsyn av byggesak i Røros kommune, noe vi er svært takknemlig for.

DEL

LeserbrevEt tilsyn av ekstern revisor avdekker både hva som er bra og hva som ikke er bra i vår forvaltning av byggesaker. Revisorens rapport er i stor grad sammenfallende med vår egen oppfatning på hva vi er dyktige på og på hvilke områder vi må forbedre oss. Flere av områdene revisor har påpekt har vi forbedret. Vi mangler fortsatt en del på å etablere gode publikumsløsninger. Dette vil få fart på seg nå når arkivet blir fullstendig digitalisert. Revisoren har ikke funnet grunnlag for at det utøves usaklig forskjellsbehandling. Vi kan ikke garantere at dette ikke har skjedd, derfor jobber vi nå med retningslinjer for slik utøvelse.

Hvor enkel, god eller komplisert en byggesak er påvirkes gjerne av plangrunnlaget. Med en god plan vil det være lite utøvelse av skjønn i byggesaken, og saken vil kunne behandles både raskt og effektivt såfremt nødvendig dokumentasjon følger saken. Røros kommune har dessverre i en årrekke hatt stort etterslep på planarbeid, noe som medfører at vi har en stor andel gamle planer av ymse kvalitet. Gamle planer slutter ikke å gjelde. Dette medfører også dessverre unødig komplisert byggesaksbehandling i en del tilfeller. Derfor har også våre politikkere bestemt at planarbeid skal prioriteres. Av denne grunn prøver vi også å stimulere til planendring fremfor dispenasjonsbehandling gjennom vårt gebyr regulativ. Med ny kommuneplan og ny områdeplan for sentrum vil mange av de gamle planene bli gjort ugyldig, noe som er en stor forbedring.

Har vi blitt strengere og mer firkanta? Ja, det vil det nok oppfattes som av flere. Men det er av god hensikt. Vi har et ønske om å forvalte på en riktig og god måte. Når vi tidligere kanskje har vært litt slepphendt og gjort ting litt enkelt i saker, så føles korrekt forvaltning som en innstramming, og kanskje som flisespikkeri i noen sammenhenger. Bakgrunnen for at vi stiller krav er for å ivareta tiltakshavere og andre parters eget beste. Hva gjør du om det viser seg at det nye bygget har bygningstekniske feil og mangler, og ansvarsrettene i byggesaken ikke har vært på plass? Blir det greit å få erstatning da? Hva gjør du om naboen saksøker deg, og det viser seg at hytta ikke er plassert i samsvar med byggesaken? Hva om en ny nabogrunneier nekter deg å kjøre over naboeiendommen fordi du ikke har tinglyst adkomst eller veirett? Forsikringsselskaper vil fort kunne gi avkorting om noe skulle skje og byggesaken er mangelfull. Det er mange hensyn vi skal ivareta. Vi ser dessverre en økning i privatrettslige forhold i landet. Byggesaken må i størst mulig grad avverge slike forhold.

Hvordan det kan gå når forvaltningen er for slepphendt er Langegga et eksempel på. Dette er en sak hvor ingen er vinnere. Her burde forvaltningen (kommunen eller fylkesmannen) på et langt tidligere tidspunkt krevd regulering av området fremfor å behandle mange enkle dispensasjonssaker, noe som gjør at en mister helhetsbildet. Da hadde vi kanskje unngått både mye støy og frustrasjon for flere parter i saken. Vi ønsker heller å ha gode plangrunnlag, fremfor en å ha en kultur for mange enkle dispensasjonsbehandlinger.

Røros kommunestyre har vedtatt at byggesak skal være et sjølkostområde. Det betyr at alle kostnader tilknyttet byggesak skal dekkes av gebyrinntekter, og ikke subsidieres av skatteinntekter. Et sjølkostområde skal over tid gå i balanse økonomisk med gebyrer som inntekt. Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret hvert år ved budsjettbehandlingen. Gebyrnivået på byggesak ligger omtrent på snittet i landet.

Røros kommune gir både råd og veiledning og har åpent byggesakskontor for publikum 2 dager i uka på servicetorget. Både tiltakshavere og konsulenter har mulighet til å rådføre seg med oss.  Enkeltsaker behandler vi selvsagt ikke gjennom leserinnlegg, om en mener det er gjort feil i en sak må en gjerne ta kontakt så vi får sett på det, og om det avdekkes skal vi selvsagt rette det opp.

Teknisk sjef

Røros kommune

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags