”NÆRING TIL ENDRING”?

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerProsjektet Falkbergets Hus fikk hard medfart i et leserinnlegg av Sven Nyhus i lokalavisa Fjell-Ljom 1. 9. 2016. Nyhus skriver der at han forbauses over de enorme planene – og at han undrer seg over at det har vært så tyst rundt saken. Dette, skriver Nyhus, fører til at Røros kommune lett kan styres av de som driver frem prosjektet, når allmennheten er så fraværende.

Ja, hvorfor er tilsynelatende interessen for, og rundt, et så stort og omfattende prosjekt på Røros så forsvinnende liten? Jeg tenker da spesielt på prosjektgruppas pågående arbeid for å få Falkbergets Hus samlokalisert med vårt nye, fremtidige folkebibliotek. Bør ikke en så stor sak i aller høyeste grad engasjere mange flere av oss? Ved å gå inn i et prosjekt som dette, kan konsekvensene for kommunen fort bli store. Jeg tenker for eksempel på Aukrust-senteret på Alvdal, der kommunen nå må legge ut en diger redningsplanke.

KOMMUNENS INVOLVERING

Prosjektgruppa for det private initiativet Falkbergets Hus involverte Røros kommune i planene sine lenge før saken kom til politisk behandling. Ordføreren var døråpner til Kulturdepartementet, og kultursjefen deltok på en studiereise. Da saken om nytt folkebibliotek kom til behandling i formannskapet, var forslaget at representanter for FH skulle sitte i den kommunale styringsgruppen! Det bør her også nevnes at ordføreren faktisk satt i initiativgruppen for FH helt fra begynnelsen.

Da kommunestyret fikk saken til behandling i november 2016, hadde heldigvis mange av politikerne våknet.  Samtidig kom det fram at bare 8 av 27 politikere hadde lest rapporten om FH!

MOTIVASJONEN

Så til Sven Nyhus' essensielle oppfordring: Prosjektgruppen for Falkbergets Hus bør orientere folket i kommunen grundig om MOTIVASJONEN BAK dette store prosjektet, og om hvorfor Ratvolden settes til side. Hva er motivasjonen bak, eller for, et Falkbergets Hus på Røros? Arven etter Johan Falkberget tas jo vare på i dag, blant annet gjennom arbeidet som, siden 1970, har vært gjort i Falkberget-Ringen, på Ratvolden, gjennom Folkebiblioteket, Grunnskolen, Pressemuseet Fjell-Ljom og Rørosmuseet. Selvfølgelig kan mye gjøres annerledes, videreutvikles og bli bedre, men trenger vi virkelig et stort, eget hus i sentrum av Røros? La oss se på visjonen for Falkbergets Hus, slik den beskrives i forprosjektsrapporten: "Næring til endring". Hvilken endring? Hva skal endres? Hvem skal endres? Hva ligger bak denne visjonen? Jo, man får til svar at FH ønsker å bidra til verdiskapning i vid forstand. Betyr det at man, foruten å øke interessen for Falkbergets diktning, har et ønske om å bygge opp under kristenmoralske verdier, for eksempel?

Samtidig er det vel ganske enkelt å få øye på at Falkbergets Hus er en ny gedigen reiselivssatsning på Røros? Gunnar Borgos kommenterte dette på en treffende måte i Fjell-Ljom den 15. 9. 16: "Huset og driften skal i stor utstrekning finansieres gjennom brukerne. Det betyr at det ligger et betalingskonsept til grunn, der flest mulig tilreisende skal sluses inn og bidra til realisering og drift. En fortolkning av dette kan fort være at Johan Falkbergets liv og hans forfatterskap her gjøres til ingredienser i en næringsvirksomhet tilpasset reiselivet, slik forprosjektsrapporten også antyder. Dette er også en del av den mindre uttalte motivasjonen bak forslaget om et Falkbergets Hus." Sett i lys av erfaringene fra reiselivsprosjektet Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven, der det til sammen ble brukt over 7 millioner kroner, hvorav rundt halvparten var kommunens penger, er det virkelig nødvendig å stille spørsmål ved prosjektet FH.

INFORMASJON TIL BEFOLKNINGEN (Les skattebetalerne)

Sven Nyhus etterlyste bedre informasjon til befolkningen. Nylig arrangerte FH et dialogmøte for spesielt inviterte. Pressen var ikke invitert, og FH har ikke lagt ut referat fra dette møtet på sine sider. Jeg var der, og opplevde at mange av de som tok ordet var svært kritiske, og blant annet mener prosjektet helt mangler lokal forankring. Når det gjelder informasjon, så ligger riktig nok  forprosjektsrapporten ute på nettet, men den er så høytravende, og favner så vidt, at det kan være vanskelig å gjøre seg opp en mening på bakgrunn av den.

KULTURPLANEN

Røros kommune arbeider nå med ny kulturplan. Den kommer straks ut på høring. Planen skal sluttbehandles i vår, og deretter vil man for fullt starte med forprosjekt på bibliotekinnhold og bibliotekplassering. Kultursjefen har sagt at det er biblioteket som er Røros kommune sin primæroppgave. Men han sier samtidig at sekundæroppgaven er samlokalisering eller et samarbeid med Falkbergets Hus.

Man kan begynne å lure: Står Falkbergets Hus i veien for folkebiblioteket? Et folkebibliotek er en lovpålagt oppgave, Falkbergets Hus er det ikke. Og hvorfor skal bibliotekutvalget på Røros innlemme medlemmer fra Falkbergets Hus til å være med på å bestemme bibliotekets innhold? I prosjektgruppen for FH finner vi ingen med bakgrunn og tyngde i fag som litteraturvitenskap og litteraturhistorie, eller i bibliotekfaget.

Falkbergets Hus sin aksjonsgruppe mener at samlokalisering er nødvendig for at det nye folkebiblioteket på Røros skal bli et moderne og fremtidsrettet bibliotek... Hva mener de med det? Prosjektlederen, Hilde Bergebakken, skriver i et eget notat til Nea Radio den 25. 11. 2016: "Uten kommunens støtte blir det ikke noe Falkbergets Hus, og da må kommunen bære ALLE utgiftene til et folkebibliotek helt alene. Et bibliotek som blir mindre innholdsrikt og attraktivt enn med en samlokalisering." Vel, er det slik at Røros kommune ikke har råd til å bygge et nytt og fremtidsrettet folkebibliotek uten hjelp fra private interesser som Falkbergets Hus – da bør vel kommunen vente?

RATVOLDEN

Vi er mange som mener at arven etter Johan Falkberget best kan ivaretas på Ratvolden. Dikterhjemmet er på så mange måter en perle! Den er kommunens eiendom, og trenger sårt omsorg. Et kultursenter på Ratvolden, hvor det som ivaretas først og fremst er forfatterskapet, ville være nok til å dekke en stor del av det som Falkbergets Hus beskriver som innhold i sin rapport. Vi har allerede noen som ivaretar tilnærmet alle delene i dette konseptet. Selvfølgelig bør man ha et nært samarbeid med folkebiblioteket, som alltid vil stå for en faglig fundert formidling av Falkbergets litteratur.

Falkberget er i vinden! Røros kommune kunne slik sett behøve en Falkberget-koordinator, en person som kan samordne aktiviteter av ulik karakter, blåse nytt liv i dikterhjemmet og sørge for at arven kan ivaretas, uten at det er basert bare på frivillighet.

Forfatter Sturle Kojen sier i et intervju til Nea Radio den 16. 2. 2017, at han mener debatten og engasjementet rundt Falkbergets diktning har blitt for ensidig, og at han frykter at Johan Falkberget og hans livsgjerning er i ferd med å bli kirkens eiendom. Han er tydelig på at Falkbergets diktning ikke er det. Og han understreker at Ratvolden er en fantastisk skatt som ikke må settes på vent.

Rugeldalen, 3.4.17, Torgun Brean

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags