Produksjon og matvaresikkerhet

Vi må kjenne vår historie for å forstå vår fremtid. Etter tiår med krig og ufred innførte Stortinget skuddpremie på rovdyr i første halvdel av 1800 tallet. Ikke av bekvemmelighetsgrunner, men for at befolkningen skulle kunne høste av ressursene i utmarka i form av beiting og jakt. Mat var ikke lenger tilgjengelig fra Europa. Blokade og ufred sørget for det.

Korn ble importert fra bla. Russland. Etter flere uår på slutten av 1800 tallet greide ikke Russland lenger å levere mat til den Norske befolkning. Det ble innført korn-trygd for å øke kornproduksjonen i Norge. Da første verdenskrig brøt ut hadde vi et kornlager som varte i to uker! Land etter land stoppet eksport av mat og befolkningen måtte igjen ty til utmarka for å overleve. Andre verdenskrig er så nær historie at alle vet hvor avhengig vi var av naturens ressurser, med beiting, sanking og jakt for å overleve. I dette lange tidsperspektiv har den norske befolkning vært avhengig av, pga kriger og naturkatastrofer, naturens ressursgrunnlag. Og det har hatt en ting felles, de har hatt mer eller mindre fravær av de store rovdyra generelt og ulv spesielt.

I vår moderne tid med enorm rikdom og mulighet til å transportere mat over hele kloden så gjør vi det, uten å tenke på at maten kanskje burde vært der den kom fra, og samtidig spart miljøet for fossil forurensning. For det er ingen tvil, vi er i ferd med å ødelegge kloden vår. For en familie i Bangladesh som sitter på hustaket sitt og lurer på hvor de skal finne rent vann og mat er det revnende likegyldig om vi i Norge har levedyktige bestander av rovdyr.

Denne politikken har ført til at vi i dag har en selvforsyningsgrad på under 40%. Hva skjer hvis en naturkatastrofe eller internasjonal krise skulle oppstå med fem millioner munner å mette, uten mulighet til å høste av naturens overskudd, jeg bare spør?

I dag høstes det 3 millioner forenheter i året på utmarksbeite. Omregnet i forståelige tall utgjør dette 300 000 tonn korn eller 600 000 millioner brød i året, og da er ikke tamreindrift og hjortedyr medregnet. Denne husdyrproduksjonen på utmarksbeite kan nesten fordobles i Norge. Trass i myndighetenes forsikring om det motsatte, bygges det stadig ned dyrket mark. Når vi så vet at i år 2050 er det en million flere munner å mette, er det ingen tvil om hvor matproduksjon må skje, på utmarksbeite. Der produserer vi kortreist mat på fornybare ressurser. Ingen unødig bruk av medisiner på dyra, uten sprøytemiddel og kunstgjødsel. Graset kommer igjen år etter år. Gratis. For å få til dette er det en ting vi ikke kan ha, rovdyr! 19 organisasjoner har skrevet under på «innlandsplattformen». Alle har forskjellige innfallsvinkler, men alt ender i ett krav. Vi kan ikke ha ulv i Norge. Det står om vår framtidige matproduksjon og selvforsynings grad. Det er flere personer som er sentrale de nærmeste ukene når det gjelder dette temaet. Leder i Næringskomiteen Geir Pollestad, leder i energi og miljøkomiteen Ola Elvestuen, Landbruksminister Jon Georg Dahle og miljøvernminister Vidar Helgesen. Tør dere virkelig å gamble med norsk matproduksjon.