Uttalelse vedrørende snøskuterløypa i Holtålen, Gauldalsløypa

Av
DEL

LeserbrevHoltålen kommunestyre vedtok 14. juni 2018 å opprette Gauldalsløypa til fri fornøyelseskjøring med snøskuter. Vedtaket ble gjort mot 3 stemmer som mente at saken skulle sendes tilbake til snøskuterklubben i tråd med saksbehandlers forslag om en bedre utredning. Rådmannen tok imidlertid saken i «egne hender» og fremmet saken for kommunestyret. I forkant av behandlingen var det kommet inn svært mange innsigelser til forslaget, og de aller fleste mente at friluftslivet og naturen i snøskuterløypens influensområde ble skadelidende. Dette gjelder spesielt å legge snøskuterløypen i samme trasé som den opparbeidede skiløypen til Holtålen Turforening. Høringsuttalelsene ble på ingen måte tatt til følge, på tross av svært mange gode argumenter. Kommunestyrets enstemmige vedtak om en bedre «kartlegging og verdisetting av friluftsområder» ble helt «glemt» i den videre prosessen.

Den etterfølgende klagebehandling i kommunen ble en parodi da alle de 12 klagene ble behandlet samlet. Fylkesmannen opphevet kommunestyrets vedtak og ba om ny behandling. Klagesakene måtte deretter opp til ny behandling i kommunestyret hvor hver enkelt klage skulle vært behandlet. Selv om Fylkesmannen ennå ikke har ferdigbehandlet klagene, så har kommunen valgt å starte snøskuterkjøring i Gauldalsløypa. Å åpne løypa for trafikk før Fylkesmannen har godkjent kommunestyrets vedtak og behandlet klagene, er helt uforsvarlig.

Naturvernforbundet i Røros, Holtålen, Os og Tydal sier i sin høringsuttalelse:

«Det er avgjørende med grundige og godt forankrede prosesser knyttet til etablering av kommunale løypenett for rekreasjonskjøring. Prosessen i Holtålen er en prestisjesak for enkelte politiske partier, og hele saksfremlegget bærer preg av saksbehandlingsfeil både knyttet til prosess, begrunnelse og manglende vurdering av naturmangfoldloven. Dette gjør saken særlig viktig. Ryddig og lovmessig saksbehandling er avgjørende, og vi vil trekke fram at det ofte er vanskeligere å reversere nye traseer enn det å åpne dem. Vedtakene må gjøres helhetlig, kunnskapsbasert og de store natur- og friluftsverdiene må få den særstilling de etter loven skal ha».

Dessverre har den kommunale behandlingen av opprettelse av snøskuterløypen i Holtålen vært en stor skuffelse helt fra starten av. Saken har vært preget av hastverk, ensidighet, manglende dialog og ikke minst, det er tatt svært lettvint på Motorferdselsloven med forskrifter.

Etter at Gauldalsløypa ble åpnet for fri fornøyelseskjøring med snøskuter har det ikke manglet på negative kommentarer fra de som utøver friluftslivet i området. Det vises bl.a. til Holtålen Turforenings brev og referat i Arbeidets Rett 10.05.19. Det er en stor nedgang i antall besøkende på trimpostene i snøskuterløypas influensområde. Det meldes også om svært uheldige møtesituasjoner, stor fart, kjøring utenfor løypa og ikke minst opplevelsen av at skituren blir langt mindre verdifull med støy og bensinlukt fra snøskuterne.

I den kommunale forskriften for snøskuterløypa står det at «kommunen skal stenge deler av løypenettet dersom Reindriftsdistriktet ber om det …». I år måtte flytting av rein gjøres like før påske. Dette førte til mye kritikk fra de som ville kjøre snøskuter. Spesielt på sosiale medier ble ytringene svært stygge med hets og grov språkbruk. Naturvernforbundet frykter at dersom Gauldalsløypa ved en senere anledning må stenge på grunn av reinflytting, vil denne type hets på nytt komme til overflaten.

Naturvernforbundet har forståelse for at noen få som liker å kjøre snøskuter har hatt nytte av den muligheten Holtålen kommune har lagt til rette for ved opprettelse av Gauldalsløypa. En hovedgrunn til opprettelsen av skuterløype for fornøyelseskjøring var å få bukt med eller redusere ulovlig kjøring, såkalt villmannskjøring. Vårt inntrykk etter dette prøveåret er at den ulovlige bruken av snøskuter utenfor den etablerte løypa har tatt seg kraftig opp over det aller meste av kommunen.

Kommunens satsing på Gauldalsløypa har kostet innbyggerne i Holtålen et ukjent antall hundre tusen kroner. Denne satsningen har friluftslivet måtte lide for ved at store arealer er «overtatt» av snøskuterkjøring. Det første snøskuteråret har ikke gitt noen suksess for de som ønsker å oppleve stillhet og ro i naturen, for nå begynner vi å ane konturene av hva en varig snøskuterløype vil gi, og det planlegges stadig flere løyper.

Fornøyelseskjøring med snøskuter er naturødeleggende og konfliktskapende. Naturvernforbundet i Røros, Holtålen, Os og Tydal sier derfor nei til fortsatt bruk av Gauldalsløypa og til nye planlagte rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring i Holtålen.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags