Snøskuterled på Røros – verdier på spill

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Reiselivsaktører på Røros må umiddelbart begynne å følge opp egne forpliktelser. Dette innebærer å skrinlegge arbeidet med snøskuterleder.

DEL

MeningerI Arbeidets Rett 07.01 2019 kunne en lese at selskapet Vinterled Røros AS arbeider med å etablere snøskuterleder i Rørosområdet. Begrunnelsen for etableringa er mer penger ved å lokke til seg nye turistgrupper.

Denne satsinga står i direkte motsetning til hva som er nasjonale satsingsområder i reiselivet, og er etter min mening en trussel mot kvalitetsstempelet som Røros-navnet bærer med seg.

Reiselivsmeldinga «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» kom i 2017. Den stadfester regjeringas politikk for reiselivet. Meldinga inneholder også et eget kapittel om reiseliv på norske verdensarvsteder. Verdensarvkonvensjonen er blant verdens mest utbredte miljøavtaler, og Norge har som ambisjon at de norske verdensarvstedene skal utvikles som «fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvaltning.»

Norge støtter opp om UNESCOs program for bærekraftig reiseliv, som har et klart utviklingsperspektiv for lokalsamfunnene i verdensarvområdene. Røros har tidligere bistått UNESCOs verdensarvsenter i Paris med å jobbe fram veiledere for hvordan reiselivsstrategier på verdensarvsteder skal utvikles. Reiselivssatsinger i verdensarvområder forplikter seg til å være bærekraftig. Mens bærekraftbegrepet har vokst seg stort og ullent gjennom åra, og har blitt et festord som forsvarer nesten alle tiltak og aktiviteter, så er definisjonen egentlig relativt klar i reiselivssammenheng. Det innebærer ei utvikling som tar hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske forhold.

Om ei satsing gir økonomisk gevinst, så er det ikke gitt at den styrker sosiale forhold i lokalsamfunnene (som tillit, demokrati, deltakelse og medborgerskap), ei heller de miljømessige forholdene. I arbeidet med bærekraftig reiseliv forplikter man seg faktisk til å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt minimere genereringa av turistenes søppel og forbruk av knappe og ikke- fornybare ressurser. Uansett hvordan man vrir og vender på det kan ikke etablering av snøskuterleder forsvares sett opp mot denne forpliktelsen.

En annen alvorlig innvending mot etablering av snøskuterleder på Røros er at viktige, lokale reiselivsaktører ikke vedkjenner seg og følger opp det som kommuniseres til omverdenen.

Med bakgrunn i manglende ambisjonsnivå i reiselivsmeldinga fra 2017, og som en oppfølging av arbeidet til ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft, gikk sentrale norske reiselivsaktører sammen og forfattet dokumentet «Mot et bærekraftig reiseliv – Veikart fra reiselivsnæringen i Norge». Dokumentet ble overlevert klima- og miljøministeren på Arendalsuka i 2017. Det ble svært godt mottatt fra mange hold, ettersom aktørene trekker opp ambisjoner som forener reiselivssatsinger med natur- og miljøverdier. I dokumentet stadfestes det at prinsippene for bærekraftig reiseliv ligger til grunn. Følgende skrives også: «Ytterligere inngrep og utbygginger som forringer natur- og kulturverdier må forhindres. Større sammenhengende naturområder med urørt preg må tas vare på. Den omfattende liberaliseringen av motorferdselregelverket vil true naturverdiene og bør derfor reverseres.»

De sentrale norske reiselivsaktørene som har signert dette, er: Innovasjon Norge, DNT, Fellesforbundet, Hanen, NCE Tourism, NHO Reiseliv, Virke, Norsk reiseliv, Norges naturvernforbund og De historiske hotell og spisesteder.

Sist jeg sjekka var Røros hotell medlem av De historiske hotell og spisesteder. Røros hotell er også aksjeeier i Vinterled Røros AS. Om hotellet skal fortsette å ha troverdighet som en ansvarlig reiselivsaktør, bør samarbeidet med Vinterled Røros AS avsluttes umiddelbart.

Hotellet kan heller la seg inspirere av det som står om reiselivsverdier og bærekraft på hjemmesidene til De historiske. Samlet sett og i tillegg sett i lys av den pågående prosessen med re-merking av Røros som bærekraftig destinasjon under merkeordninga til Innovasjon Norge, er arbeidet med å etablere snøskuterleder en direkte trussel mot kvalitetene som Røros-navnet bærer med seg.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags