Statsråd Ola Elvestuen har i i et leserinnlegg denne uka beskrevet hvordan staten Norge prioriterer i sin forvaltning av rovvilt generelt og ulv spesielt. I motsetning til Elvestuen er min påstand at rovviltforvaltningen i Norge ikke er i tråd med vedtatt politikk av Stortinget. En kan like eller mislike forliket i Stortinget, men en må i det minste forvente at det blir fulgt i og med at bestandsmålet er nådd. For meg virker det som om Departement og Direktorat famler i blinde, og etterlater seg unødvendig frustrasjon, diskusjon og rot. Dette viser vedtak gjort de siste dagene, og ikke minst «trusselen» om at ulvestammen må økes mye i antall dersom en ikke får inn nye gener. Jeg skal ikke foreskrive utfallet av rettssaken vedr felling av ulv i vinter, men så lenge vi har like mye ulv registrert nå som i fjor (ETTER at lisensfelling var gjennomført) så vil det forbause meg om vedtak blir kjent ugyldig. Det synes som om forvaltningen nå trenger en ny innfallsvinkel for å øke ulvestammen.

Den saken som beskriver forvaltningen pr i dag godt er at nylig har Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtatt felling av en ulv. Dette vedtaket ble gjort på bakgrunn av at det i Nannestad ble fotografert ulv sist fredag kl. 12.15. Spor ble undersøkt uten å finne DNA-materiale. 5 timer senere var vedtak om felling fattet, og skadefellingslag fra Øvre Romerike og Hadeland kunne starte fellingsforsøk.

I Nord Østerdal har det vært observert ulv i Tynset østside innenfor ca en kvadratmil siden 25. april. Det ble søkt skadefelling med en gang, men det ble forlangt DNA-prøve. Ulven er observert 3 ganger og det er funnet spor. Den er sporet av SNO, funnet avføring og sendt inn prøver. Fortsatt er det ikke kommet svar på disse prøvene, sjøl om dette er en såkalt hasteundersøkelse. På vestsiden av Glomma sør i Hedmark er det også søkt om felling, men det er avslag også på denne. Begge områdene er tidligere hardt belastet med tap av beitedyr.

I Nord Østerdal er det avslag på søknad, mens nær Oslo og mediene gis tillatelsen på bare 4-5 timer. I Nord Østerdal kreves DNA før vedtak om felling, men ikke på Romerike.

Av hensyn til alle parter, så bør felling/uttak av rovvilt skje raskt og effektivt. I den sammenheng er sporingsforhold viktig, og i Nord Østerdal var det fortsatt noe snø å bruke ved sporing. En kan undres på om dette var en del av vurdering bak avslag. Jeg er ellers kjent med at «tid til beiteslipp» er framhevet sammen med «genetisk viktig ulv» i avslaget på fellingssøknaden. Til det er det bare å si: Dyra går på nå på beite, det er været og ikke kalenderen som styrer beiteslipp. Og, er det større sjanse for at ulv i Nord Østerdal er mere genetisk viktig enn en ulv i Nannestad? Jeg frykter at det er avstanden til ring 3 og hovedstadspressen som er grunnen, ikke en objektiv vurdering.

Jeg vil gjerne utfordre Statsråden på følgende:

1. Er det samme krav til saksbehandling over hele Norge?

2. Er det samme krav til objektivitet i avgjørelsene?

(Leif Vingelen er varaordfører i Tolga og leder i styringsgruppa for prosjektet som handler om mer effektiv skadefelling og ei styrket beitenæring i Nord-Østerdalen.)