Angående grunneiermøte i Selbu

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI likhet med mange andre på dette møtet, var jeg der for å høre mer om veien til representasjon i nasjonalparkstyre og konsekvenser av ny fjell-lov. Jeg så også for meg en mulighet for å kunne diskutere lovforslaget om konsultasjonsplikt for fylker og kommuner, med andre grunneiere.


Prop. 116L (2017-2018) Endringer i sameloven m.v ( konsultasjoner) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-116-l-20172018/id2610753/

Utdrag fra proposisjonen:

  • Konsultasjonsplikten kan omfatte alle ideelle og materielle former for samisk kultur. Aktuelle sakstemaer kan for eksempel være musikk, teater, litteratur, kunst, media, språk, religion, kulturarv, immaterielle rettigheter og tradisjonell kunnskap, stedsnavn, helse- og sosialtjenester, barnehager, utdanning, forskning, eiendoms- og bruksrettigheter, arealinngrep- og arealdisponeringssaker, næringsutvikling, reindrift, fiske, landbruk, mineralvirksomhet, vindkraft, vannkraft, bærekraftig utvikling, kulturminnevern, biomangfold og naturvern. Se likevel avgrensningen etter § 4-1 fjerde ledd.

  • Det er ikke et krav om at tiltaket med sikkerhet kommer til å påvirke samiske interesser, jf. formuleringen «vil kunne påvirke». Det er likevel ikke tilstrekkelig med kun en teoretisk sannsynlighet for direkte påvirkning. I saker hvor det er uklart om samene påvirkes direkte, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i Sametingets egen vurdering av hva som er en direkte påvirkning

  • Etter bestemmelsen i § 4-2 har også andre som er representative for samiske interesser i den aktuelle saken, rett til å bli konsultert. Bestemmelsen konkretiserer ikke nærmere hvem som kan regnes som representativ for samiske interesser. Det avgjørende for om andre enn Sametinget er konsultasjonsberettiget, er om de kan bli direkte berørt av tiltaket. Dersom andre aktører kan bli direkte berørt av tiltaket og er representative for de samiske interessene i saken, har de konsultasjonsrett etter denne bestemmelsen. Det gjelder særlig i saker som direkte berører samiske næringer, slik som reindriften.
  • Etter bestemmelsen i tredje ledd gjelder konsultasjonsreglene i saker som er knyttet til naturgrunnlaget for samisk kultur, innenfor «tradisjonelle samiske områder». Uttrykket skal forstås på samme måte som «det samiske reinbeiteområdet» etter reindriftsloven § 4. Videre omfattes også områder som faller inn under lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal, jf. Trollheimenloven § 1. Det er presisert at bestemmelsene også gjelder for tiltak og beslutninger som kan få virkning på samisk materiell kulturutøvelse innenfor dette området. Det kan for eksempel dreie seg om et naturinngrep nær grensene for området, men som har virkning (støy, forurensing mv.) også innenfor området, jf. pkt. 6.2.2.2 og 6.4.2.

Så kan man godt være kritisk til organisasjonen EDL , både med tanke på retorikk og måten å formulere seg på.

Men, dersom ingen hadde gjort den jobben de har gjort med å bekjentgjøre forslaget og sette dette på dagsorden, hadde loven høyest sannsynlig allerede vært et faktum!

Det er med bakgrunn i deres opplysningsarbeid at flere har blitt kjent med lovforslaget, noe som igjen har bidratt til at organisasjoner og andre interesserte kunne melde sin interesse for å stille på høringen som var i kommunal- og forvaltningskomiteen den 25. okt. 2018.

Det gjaldt bla. Bondelaget, Skogeier forbundet og USS med flere, som ikke var klar over dette på forhånd.

Høringen kom i stand etter anmodning fra bla. Sálas og Norsk Redaktørforening.

De var bekymret over at i dag skjer konsultasjonene bak lukkede dører, uten at verken den samiske eller norske allmennhet har innsyn i prosessene. jfr Ságat 10.10.2018.

I sum var dette med på å påvirke prosessen, som endte med at lovforslaget nå skal sendes ut på alminnelig høring, til tross for at både regjeringen og sametinget, har ment det ikke var nødvendig.

På regjeringens hjemmeside, datert 14.09.2018 kan man lese følgende:

Hvorfor har ikke regjeringens forslag til lovregler om konsultasjoner vært på alminnelig høring?

I NOU 2007: 13 Den nye sameretten foreslo samerettsutvalget blant annet en saksbehandling- og konsultasjonslov. Utredningen ble sendt på bred offentlig høring i 2008 – 2009.

Ettersom regjeringens lovforslag bygger på samerettsutvalgets forslag til konsultasjonslov, dagens konsultasjonsprosedyrer og innspill fra høringen, var det ikke behov for å sende lovforslaget på ny høring.

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/midtspalte/sporsmal-og-svar-om-lovfestingen-av-konsultasjonsretten/id2610973/

I årene som har gått etter at denne offentlige høringen var ferdig, har sametinget hatt flere konsultasjoner om dette. Se s. 24 og 25 i proposisjonen.

Det kan med andre ord se ut til at de har fått muligheten til å påvirke lovforslaget i flere omganger, etter at høringen det vises til, var avsluttet.

Det er nå avgjort at lovforslaget skal ut på ny høring, og her er et utdrag fra artikkelen « Sliter med å stoppe retur» i avisa Ságat den 1.April 2019 https://www.sagat.no/nyheter/sliter-med-a-stoppe-retur/19.16446

«1. februar mottok Sametinget brev fra Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité om at Stortinget vil sende lovforslaget tilbake til regjeringa med krav om at forslaget må sendes ut på høring og at også veilederen må foreligge før Stortinget vedtar loven.

Dette har fått sametingspresident Aili Keskitalo til å reagere.

Hun har sendt brev til Stortingets presidentskap, statsminister Erna Solberg og samtlige parlamentariske ledere på Sametinget.

Budskapet er at de må stoppe den planlagte returneringa og sørge for å få loven gjennom Stortinget.

Presidenten viser til at saken har vært på langvarig og bred høring etter at Samerettsutvalget la frem sin utredning i 2007, og at motforestillinger er tatt hensyn til i forslaget som nå foreligger.

Saken har vært behandlet i flere år, av både Stoltenberg-regjeringa og Solberg-regjeringa.»

Sett i lys av dette, kan man kanskje bedre forstå arrangørenes valg av foredragsholdere.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags