Demokratiet og like muligheter for deltakelse

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger”En lovgiving om konsultasjoner med samene er å styrke demokratiet, ikke svekke det”.

Slik innleder sametingspresident Aili Keskitalo en kronikk den 19.oktober.

Hun følger opp med at ”forslaget skal etablere et lovmessig grunnlag for at det også lokalt og regionalt, skal etableres mekanismer som sikrer samisk involvering og deltakelse, med henvisning til folkerettslige forpliktelser.”

For så avslutningsvis å uttale: ”forventninger om en ryddig og rask behandling i stortinget. Fristelser om kortsiktige, lokale og partipolitiske markeringer må ikke skygge for den langsiktighet og ansvarlighet samepolitikken krever og fortjener” .

DET SVEKKER DEMOKRATIET at det med dette legges til rette for en forskjellsbehandling av samer og nordmenn forøvrig.

Vi ser samisk deltakelse i hele det det politiske systemet, helt fra lokale partier via fylker, til storting og regjering. Det samme gjelder i forvaltningen, fra det helt lokale via fylker og opp til direktorater og departementer.

I tillegg til dette har de Sametinget, som allerede i dag har konsultasjonsrett med regjeringen.

Disse konsultasjonene koordineres av Kommunaldepartementet, som igjen har en egen egen statsråd for samiske saker.

Det er allerede i dag etablert en innsigelsesrett i Plan og bygningsloven, som gjelder tiltak inntil 5km i luftlinje, utenfor de administrative grensene for reindrift.

Dette bør tilsi at samene inkludert den samiske reindrifta allerede i dag, har minst de samme mulighetene som resten av samfunnet, til å kunne påvirke i saker som kan berøre dem. Særlig med tanke på arealsaker.

REGJERINGENS SYN på behovet for konsultasjonsplikt for kommuner og fylker:

”I NOU 2007: 13, den nye sameretten, foreslo samerettsutvalget blant annet en saksbehandling- og konsultasjonslov. Utredningen ble sendt på bred offentlig høring i 2008 – 2009. Ettersom regjeringens lovforslag bygger på samerettsutvalgets forslag til konsultasjonslov, dagens konsultasjonsprosedyrer og innspill fra høringen, var det ikke behov for å sende lovforslaget på ny høring.”

I ETTERTID, har Sametinget og NRL( Norske Reindriftssamers Landsforbund) deltatt i flere forhandlinger/ konsultasjoner og på den måten fått en mulighet til å påvirke lovforslaget.

Her legges det opp til endringer i sameloven. Forskrifter skal utarbeides i ettertid. Veileder for konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner, skal utarbeides i samarbeid med KS, sametinget og NRL.

Det refereres til ”det tradisjonelle samiske reinbeiteområdet. Uttrykket skal forstås på samme måte som «det samiske reinbeiteområdet» etter reindriftsloven § 4.

SRU II KOM MED FLERE LOVFORSLAG. utdrag fra s. 1237 i NOU 2007:13 spalte 1: For øvrig bemerkes at i den grad det foretas en kartlegging av samiske og andres rettigheter til grunn og naturressurser i samsvar med forslagene i utredningens kapittel 12 og 13, jf. også finnmarks- loven §§ 39 flg., vil dette på sikt kunne virke inn på hva som skal anses som «tradisjonelle samiske områder » i bestemmelsens forstand.

Kartleggings og anerkjennelsesloven.

§1 Lovens formål Lovens formål er å legge forholdene til rette for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter til grunn og naturressurser i samsvar med statens folkerettslige forpliktelser.

§ 2 virkeområde. Loven her gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover. Loven her gjelder også for samiske kyst og fjordområder fra Troms fylke og Sørover.

§15 Utmarksdomstolen for de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover.

Det opprettes en særdomstol (utmarksdomstolen for de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover) som skal behandle tvister om rettigheter som oppstår etter at Kartleggingskommisjonen har utredet et felt.

SETT I LYS AV DETTE bør det vekke bekymring i det ganske land, særlig i eller i nærheten av områder hvor det utøves samisk reindrift.

Vi må nok påregne økt byråkrati, økte kostnader og en økning i allerede betente saker som har med arealbasert næringsutvikling og gjøre, i eller i nærheten av de samiske reinbeitedistrikter dersom lovforslaget blir vedtatt i sin nåværende form.

Her forsterker man et lovverk som tar utgangspunkt i at samer er et folk, nordmenn forøvrig, et annet folk.

Med dette vil Norge fort kunne framstå som stater vi vanligvis ikke liker å sammenligne oss med!

Dette lovforslaget bør sendes tilbake til forslagsstiller, med krav om full offentlig høring!

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags