Rådmannen er positiv til at Tynset Hotel får utvide parkeringsplassen

HOTELLEIERE: Rådmannen er positiv til at Lindita og Valon Salihu som er eiere av Tynset Hotel får dispensasjon til å utvide parkeringsplassen.

HOTELLEIERE: Rådmannen er positiv til at Lindita og Valon Salihu som er eiere av Tynset Hotel får dispensasjon til å utvide parkeringsplassen. Foto:

Rådmannen innstiller formannskapet på at Tynset Hotel gis dispensasjon til oppsetting av mur med tilhørende parkering på eiendommen i Tynset sentrum.

DEL

Valon og Lindita Salihu som eier hotellet har i tillegg kjøpt naboeiendommen Gudevold i Brugata 8 til bruk som egen bolig for å bedre på parkeringssituasjonen. På grunn av trang atkomst og lite parkeringsareal for hotellet er det ønskelig å se på utearealet samlet for disse to eiendommene.

Tryggere trafikkmessig løsning

Dette for å få en bedre og tryggere trafikkmessig løsning, samt tilstrekkelig parkering for hotellet. Verken Fylkesmannen i Innlandet eller Statens vegvesen har innsigelser mot at dispensasjon innvilges.

Muren er satt opp midlertidig i forbindelse med ombygging/påbygging av hotellet. Avdelingsingeniør Kristin Aasen som er saksbehandler påpeker at denne eiendommen ikke er regulert, men det ligger et krav om regulering på arealet i kommunedelplan for Tynset tettsted.

Sefrak-registrert

På eiendommen Gudevold er det tre eksisterende bygninger.

To av disse er Sefrak-registrert og alle tre er omtalt som kulturminner i vernekategori B i kommunedelplan for Tynset tettsted. Det vil si at bygget er verneverdig på regionalt/lokalt nivå. Ved byggetiltak nær et kulturminne av verneklasse A eller B skal det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med målsetting å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært underordnes kulturminnet/kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstand til kulturminnet skal vektlegges, framgår det i saksutredningen.

Må tas vare på

-Kommunen ønsker at bygningene tas var på og at utformingen rundt bygningene og hotellet tar hensyn til bygningenes kvaliteter. Samtidig er det viktig å ivareta hotellet og trafikkforholdene her. Rådmannen foreslår at det gis en tidsbegrenset dispensasjon til forholdene er avklart i en ny reguleringsplan, skriver Aasen.

Tidsbegrensingen gjelder fram til 31. desember 2020. Samtidig med søknaden vil tiltakshaver (Tynset Hotel ved ekteparet Salihu) fremme en helhetlig plan for hele hotelleiendommen som også inkluderer boligeiendommen og utomhusarealene for både boligeiendommen og hotellet.

– Ved å tillate muren med tilhørende parkeringsplasser fram til situasjonen er avklart i ny reguleringsplan, vil trafikksikkerheten bli ivaretatt. Til tross for de negative konsekvenser inngrepet i hagen har for de bevaringsverdige bygningene, ansees det at fordelene er størr enn ulempene, skriver saksbehandler Aasen.

Artikkeltags