Får rive beverdemning

Artikkelen er over 2 år gammel

Tynset kommune gir Kvikne Utmarksråd tillatelse til å rive beverdemning.

DEL

Kvikne Utmarksråd søkte Tynset kommune om å få rive en beverdemning som er i Tunndalen på Kvikneskogen. Bakgrunnen for at de ønsker å fjerne beverdemningen er frykt for oversvømming.

– Her har beveren lagd ei demning som sannsynligvis vil medføre at veien oversvømmes til våren. Kvikneskogen grunneierlag ønsker å rive demninga nå i høst før veien, som ble oppusset i sommer, oversvømmes og vaskes ut. På 90 – tallet ble det gitt tillatelse til rivning av ei demning på samme sted og etter at denne ble revet h ar det ikke vært bygd noen ny demning før nå høsten 2017, skriver Kvikne utmarksråd i sin søknad.

I et svar datert 10. oktober gir Tynset kommune tillatelse til fjerning av beverdemningen.

– Det søkes om fjerning av en beverdam som kan, ved oversvømmelse, gjøre stor skade på veien. Bever er ikke en trua art, og KUR har gjennom registrering av beverkolonier i 2013 opparbeida et godt kunnskapsgrunnlag om arten. Bever har en levedyktig bestand som hvert år beskattes gjennom jaktuttak. Med bakgrunn i dette mener rådmannen at tiltaket ikke kommer i konflikt med naturmangfoldsloven paragraf 5, står det i svaret.

Tillatelsen for fjerningen av beverdam gjelder i en måned, i tidsrommet 10. oktober 2017 til 10. november 2017.

– Før en eventuell tillatelse gis må det gjøres andre avbøtende tiltak og om formålet kan oppnås på en annen tilfredsstillende måte. Når beveren først har bygget en demning vil ikke avbøtende tiltak ha ønsket effekt. Fjerning av beverdam vil likevel være en nødløsning i særlige tilfeller for å hindre vesentlig skade ved oversvømmelse. Skader på veien i Tunndalen er å anse som fare for vesentlig skade. Kommunen finner etter ei totalvurdering at det kan tillates riving av beverdam som omsøkt, skriver Tynset kommune.

Artikkeltags