Ny runde med byggestrid på Tynset: – Aksepterer ikke et dobbelt så høyt bygg ved siden av vårt!

KLAGER: Kåre Fiskvik eier to hybbelbygg på nabotomta til leilighethetsprosjektet Tjønnbakken Terrasse (i bakgrunnen) midt i sentrum på Tynset.

KLAGER: Kåre Fiskvik eier to hybbelbygg på nabotomta til leilighethetsprosjektet Tjønnbakken Terrasse (i bakgrunnen) midt i sentrum på Tynset. Foto:

Av

– Hvem ville ha akseptert å få et dobbelt så høyt bygg ved siden av seg som skygger mot den beste utsikten mot Tron og sola i sør? Det spør Kåre Fiskvik, som eier to nabobygg rett nord for Tjønnbakken Terasse i Tynset sentrum.

DEL

Østlendingen: SK-Bygg har søkt om en ny reguleringsendring etter forenklet prosess for kvartal A – Tjønnbakken Terrasse. Denne har vært ute på høring, og ved høringsfristens utløp var det mottatt tre merknader. De er fra Kåre Fiskvik, Bane NOR og Hedmark fylkeskommune.

I strid mot vedtatt plan

Fiskvik mener at byggeprosjektet strider mot vedtatt kommunedelplan for Tynset tettsted fra 2015 med hensyn til byggehøyde, og har satt i gang en ny klageprosess på Tjønnbakken Terrasse i tre etasjer med parkeringskjeller.

Rådmannen kan ikke se at klagen bringer nye momenter i saken som ikke er vurdert tidligere, og anbefaler at klagen ikke tas til følge når formannskapet skal behandle saken torsdag.

Også i fjor vår klagde Fiskvik på at SK-Bygg har anledning til å gjøre endringer i byggeprosjektet. Da som nå mente han det ikke var i henhold til tidligere vedtatt reguleringsplan.

Forrige gang ble klagen avvist av et enstemmig formannskap som fulgte rådmannens innstilling. Etter det gikk saken videre til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen i Innlandet som avviste klagen.

Litt som Kardemomme-loven

– Kommunen har brutt forvaltningsloven flere ganger, samt at det skapes forvirring og usikkerhet i saksframstillingen om hva som er faktisk bakkenivå og planert terreng, hevder Fiskvik.

Han peker på at fylkesmannen i sin klageavgjørelse slo fast at han skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.

– Når fylkesmannen overlater til kommunen å ta avgjørende bestemmelser blir det litt som med Kardemomme-loven. Jeg undrer meg over at fylkesmannen bare kontaktet to saksbehandlere i Tynset kommune før han konkluderte. Hvorfor kontaktet han ikke oss som er klager og advokaten vår? stiller Fiskvik spørsmål ved.

– Vårt bygg er satt opp etter samme reguleringshensyn som er gjort gjeldende for Bjørnsmoen på nordsiden av våre bygg. Våre bygg er kun på to etasjer og består av 20 boenheter som er fullt utleid, hvorav det ene bygget er Sefrak-registrert. Tjønnbakken Terrasse slik det planlegges, vil ta bort all utsikt mot Tron i sør og skygge for sola i sør store deler av dagen. Dette vil kunne nulle ut verdien på våre bygg, fortsetter han.

Uttrykt gjentatte bekymringer

Kåre Fiskvik sier at han allerede fra og med første møte med kommunen i februar 2013 gjentatte ganger uttrykte sin bekymring for hvor mange etasjer som ville tillates på Tjønnbakken Terrasse. Dette fordi det ville kunne bli førende for hvor høye bygg som ville bli tillatt bygd på Bjørnsmoen på nordsiden av hans to bygg.

– Saken er at det i januar 2019 ble vedtatt en ny reguleringsplan for deler av Bjørnsmoen. Der ble det stilt krav om at ny bebyggelse i nord høydemessig må underordne seg høydene på den eksisterende bebyggelsen/Bjørnsmoen Gjestgiveri. Der har hovedbygningen en gesimshøyde på 492 m.o.h. På samme måte må det gjelde for reguleringsplanen for Tjønnbakken Terrasse. Kommunedelplanen er en overordnet plan som overstyrer tidligere reguleringsplaner, poengterer Fiskvik.

– Om kommunen hadde likebehandlet Tjønnbakken Terrasse i 2019 og gitt dem samme rammebetingelser som utbygger ved Bjørnsmoen, ville de kun ha fått bygge to etasjer på samme høyde som vårt bygg. Nå legges det imidlertid opp til at SK-Bygg skal få bygge dobbelt så høyt som vårt bygg. De ønsker å bygge på en altfor liten tomt. I 2013 prøvde de tross alt å legge lekeplassen på vår tomt, men det har selvsagt politikerne glemt, slår Fiskvik fast.

SK-Bygg avventer

Dersom formannskapet følger rådmannens innstilling om ikke å ta klagen til følge, vil saken gå videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Daglig leder Morten Kolstad i SK-Bygg synes ikke han har noe å tilføye.

– Sakens faktum står der og jeg har ikke lyst til å kommentere forholdene. Den skal opp til behandling i formannskapet torsdag og da vil vedtaket bli styrende for hva som skjer, sier han.

I den forrige saken stoppet kommunen byggingen inntil klagen var ferdig behandlet hos fylkesmannen. Det kalles for oppsettende virkning.

Fylkesmannen har seks ukers behandlingsfrist i klagesaker.

– En ny byggestans betyr ganske enkelt at vi må finne noe annet å gjøre for våre ansatte. Det samme gjelder for våre underentreprenører og deres ansatte. Noe forsinkelse vil det bli, men endelig dato for ferdigstillelse må vi ta i korrespondanse med våre kunder, sier Kolstad.

Tjønnbakken Terrasse skal etter planen stå ferdig i løpet av 2020.

Fylkesmannen avviste klagen, nå er arbeidet i gang igjen ved Tjønnbakken terrasse

Morten (45) avløser faren Roar (68) som daglig leder i SK-Bygg på Tynset

Artikkeltags