Takker nei til tilskudd til radiobjeller – ønsker å stille opp i Oslo for å vise annen teknologi

Radiobjelle Illustrasjonsfoto

Radiobjelle Illustrasjonsfoto

Fellingslagsprosjeket «Mer effektiv skadefelling og en styrket beitenæring» takker nei til 100.000 kroner til radiobjeller på sau fra Klima- og miljødepartementet (KLD).

DEL

– Vi ser fram til en rask tilbakemelding hvor vi gjerne stiller opp i deres lokaler i Oslo, og får avklart de de faktiske forhold og forventninger, slik at vi kan fortsette å finne konstruktive løsninger på utfordringene våre, skriver Leif Vingelen (styringsgruppeleder i fellingslagsprosjektet) og Ole Sylte Heggset (enhetsleder landbruk og miljø, Alvdal) til Klima- og miljødepartementet.

Denne uka fikk prosjektet tildelt midler på 150.000 kroner, men har noen føringer som gjør det vanskelig for prosjektet å nyttiggjøre seg midlene.

Les også: Kriserammede sauebønder og fellingslaget har fått penger til utstyr de kanskje ikke kan få brukt

– Styringsgruppa ble i møtet gjort kjent med svaret fra dere, men konkluderer nok med at tildelingen er basert på noe sviktende premisser. Det vises fra dere til at søknaden er diskutert med Fylkesmannen i Hedmark, og kanskje kan det ha skjedd misforståelser underveis her uten at vi vil kritisere på noen måte, hevdes det i brevet.

Ikke mobildekning

– Faktum er at det ikke er mobildekning i store deler av det forholdsvis omfattende området hvor den fortsatt aktive ulvetispa tar sau. Telespor sine radiobjeller krever mobildekning, mens vi i vår søknad pekte på Findmy-systemet som tar utgangspunkt i satellittsporing som en løsning, og hvor varsling om uroligheter og uvanlig atferd vil kunne sendes slik at man kan rykke ut til eventuelle rovdyrangrep med stor nøyaktighet. Mot omsøkte 1000 slike Findmy-bjeller, blir derfor en tildeling som slik vi ser det baserer seg på Telespor-bjeller tilnærmet nytteløs, påpeker prosjektet.

De skriver til departementet at de stiller gjerne opp i et dialogmøte for å forklare og demonstrere Findmy’s funksjoner og teknologikrav.

Takker nei

– Inntil videre takker vi så nei til de innvilgede 100.000 kroner til bjeller, så lenge et slikt tiltak vil ha svært beskjeden gevinst og nytte, både for fellingslaget og beitenæringen, skriver Vingelen.

Videre skrives det at for tildelingen knyttet til viltkamera og kommunikasjon gjelder samme vurdering og at bruk av vanlig radiosamband og mobiltelefoner er det vi skal ta utgangspunkt i.

– Dette vil også være en fånyttes tildeling ettersom mobildekningen som nevnt er svært begrenset. Bruk av viltkamera i store deler av området vil derfor være fånyttes å sikre en rask utrykning som ofte er avgjørende for å lykkes med skadefellingsoppdraget. Dersom fellingsmannskapene jevnlig må ut i felt for å lese av viltkamera utenfor dekningsområdet vil de bruke lang tid og en slik avlesning vil selv ved observasjon eller bilde av skadegjører, ha svært liten verdi inn i et senere skadefellingsforsøk da bildet ofte vil være flere timer gammelt og gi svært begrenset sannsynlighet for felling, mener Vingelen.

Mer effekt kommunikasjon

– Vi er ellers ikke samstemte med KLD i oppfatningen av verdien av beitekoordinator. Bakgrunnen for vårt ønske om dette er erfaringene fra både Rendalen 2016, Hadeland i 2017, samt våre egne her i regionen i 2018. Vi tror en slik type koordinator på tvers av beitelag og kommuner, kan avbyråkratisere mer enn byråkratisere, ved at kommunikasjonslinjer gjøres mer effektive, og tar gjerne en diskusjon rundt dette også, oppfordrer prosjektet.

Artikkeltags