Riksantikvarens gangveg-forslag går på trafikksikkerheten løs i følge Statens vegvesen

Røros kommune ønsker å fortsette gang- og sykkelveien langs Falunveien. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen vil at kommunen følger veinormalene med tre meter trafikkdeler mellom vei og gangvei. Riksantikvaren vil ha minst mulig inngrep og synes fortau er beste løsning.