Få en oversikt over hva årets statsbudsjett betyr for Trøndelag

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til talerstolen for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til talerstolen for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 på Stortinget. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Regjeringen foreslår at forvaltingen av statens eiendommer, som ble kjøpt i 1980 etter kobberverket på Røros, blir overført til Statsbygg. Bevilger 27,1 millioner kroner til forvaltning og drift av eiendommene i 2018.

DEL

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT.
 • Regjeringen foreslår en økning på 30 millioner kroner til Campus NTNU i 2018, slik at samlet bevilgning til Campus NTNU blir 50 millioner kroner.

Forskning

 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 1080 sjøfolk i Trøndelag omfattet av ordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår å innføre avgiftsfritak på driftsmidler i reindriften så snart som mulig i 2018. Dette gjelder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
 • Regjeringen har prioritert de direkte tilskuddsordningene over reindriftsavtalen for å støtte opp om de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet og legge til rette for økt omsetning og lønnsomhet i næringen. Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år. Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018. Dette gjelder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 7,5 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Trøndelag fylke
 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Trøndelag kan søke om pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
 • I 2015 startet regjeringen en treårig pilotordning for skogplanting på nye areal som klimatiltak. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag har deltatt i pilotprosjektet.

  Ordningen blir avsluttet i 2018. Det videre arbeidet med planting av skog på nye areal som klimatiltak vil bli avgjort på bakgrunn av evalueringen som vil bli gjennomført i 2018.
 • Regjeringen foreslår at forvaltingen av statens eiendommer, som ble kjøpt i 1980 etter kobberverket på Røros, blir overført til Statsbygg. Eiendommene omfatter Malmplassen i Røros sentrum og gruveområdet Storwartz og Olavsgruva. Rørosmuseet skal fortsatt stå for det antikvariske arbeidet på eiendommene. Regjeringen foreslår å bevilge 27,1 millioner kroner til forvaltning og drift av eiendommene i 2018. 

Vann/Flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 975 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Trondheim.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Trøndelag vil bli prioritert i 2018, herunder sikring mot kvikkleireskred i Klæbu og Melhus, Stjørdal og Meråker kommuner.

Olje/energi

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,700 milliarder kroner i overføring til Klima- og energifondet og Enovas arbeid med energiomlegging og utvikling av energi- og klimateknologi. Enova skal støtte prosjekter og teknologiutvikling som bidrar til å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt, herunder i transportsektoren. Videre skal Enova bidra til styrket forsyningssikkerhet for energi. Enova er lokalisert i Trondheim.

Kultur/idrett

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kreativt Norge med 12 millioner kroner. Økningen skal brukes til ulike kompetanseprogram og tiltak rettet mot både mindre kulturbedrifter og etablerte kulturinstitusjoner. Kreativt Norge åpnet i Trondheim høsten 2017 som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring. Målet er å bidra til økte inntekter fra kunstnerisk virksomhet og styrke støtteapparatet rundt kunstnerne i hele landet. For å sikre en helhetlig og målrettet kunstnerpolitikk, skal Kreativt Norge også fungere som sekretariat for Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med 1 million kroner for å dekke økte driftskostnader i det nye formidlingsbygget ved museets avdeling Kystens Arv i Rissa.
 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til Orkla industrimuseum ved Museene i Sør-Trøndelag. I tillegg foreslår Regjeringen et tilsagn om ytterligere 30 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskuddet til prosjektet blir 35 millioner kroner.

Mineralforvaltning

 • Regjeringen vil styrke arbeidet til Direktoratet for mineralforvaltning og foreslår å øke bevilgningen med om lag 5,2 millioner kroner. Pengene skal gi økt saksbehandlingskapasitet for å redusere saksbehandlingskøen og videreføre arbeidet med digital utvikling i etaten.

Forsvar

 • I 2018 skal ytterligere seks av de nye F-35 kampflyene mottas på Ørland flystasjon. Budsjettforslaget legger til rette for at aktiviteten med de nye kampflyene vil øke i 2018. For å bidra til en smidig overgang fra F-16 til F-35, foreslår regjeringen å øke Luftforsvarets budsjett med om lag 347 millioner kroner sammenliknet med 2017.
 • Regjeringen planlegger å bruke om lag 1 660 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Sør-Trøndelag i 2018. Midlene kommer fra regjeringens forslag om å bevilge 3,9 milliarder kroner til eiendom, bygg og anlegg i forsvarssektoren i 2018. Midlene skal gå til prosjekter på Ørland flystasjon, i henhold til Stortingets vedtak om å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase. De viktigste prosjektene i 2018 er etablering av hangarer til F-35, innløsning av boliger og våningshus, og støytiltak på boliger i rød og gul støysone rundt flystasjonen. Videre skal det gjennomføres prosjekter for beskyttelse og sikring av kampflybasen samt nye forlegninger til befal, vervede og vernepliktige mannskaper. 
 • Videre planlegges midlene å gå til å etablere drivstofforsyning for virksomheten på Værnes. Det planlegges også igangsatt prosjekter med en utbetaling på rundt 30 millioner kroner i 2018. Disse midlene er i hovedsak planlagt benyttet til prosjekter som følger av vedtakene i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015–2016)) for flytting av Luftforsvarets skolevirksomhet fra Kjevik til Værnes.

Vei 

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Trøndelag innebærer dette:

 • E6 Ranheim-Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger
  Prosjektet E6 Ranheim–Åsen i Trøndelag er det siste av prosjektene i Nye Veiers portefølje som klargjøres for utbygging. Prosjektet er delt inn i to delstrekninger. Delprosjektet Ranheim–Værnes er utvidelse til firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal. Delstrekningen Kvithammar–Åsen er et viktig prosjekt for å utbedre veiforbindelsen mellom Trondheim og Steinkjer. Dagens veistandard er svært dårlig, og prosjektet har høy samfunnsnytte.

  Før sommeren 2017 ble det gitt lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering av E6 Ranheim – Åsen. Bompengeandelen i de lokale vedtakene er 50 prosent. Regjeringen vil legge fram et forslag for Stortinget til bompengefinansiering av utbyggingen så snart nødvendige avklaringer foreligger.

  Nye Veier legger opp til anleggsstart i løpet av 2019.
 • E6 Midtrekkverk på strekningen Vassmarka – Ronglan, Levanger kommune
  Regjeringen foreslår å videreføre byggingen av midtrekkverk på strekningen Vassmarka–Ronglan for å styrke trafikksikkerheten.
 • E6 Jernbaneundergang ved Vintermyr, Namsskogan kommune
  Regjeringen foreslår å etablere en jernbaneundergang ved Vintermyr for å forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten.
 • E6 Flomsikring ved Fossland, Grong kommune
  Regjeringen foreslår midler til å utbedre E6 ved Fossland for å bedre framkommeligheten på E6 når det er flom. 
 • E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen, Melhus og Trondheim kommuner
  Utbyggingen av prosjektet E6 Jaktøya–Klett–Sentervegen videreføres med statlige midler og bompenger. Det foreslås 535 millioner kroner i 2018, hvorav 225 millioner kroner i statlige midler og 310 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2015, og veien ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, Midtre Gauldal kommune
  Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på vestsiden av elva Sokna. Veien blir lagt utenom Soknedal sentrum med tilkobling til tettstedet gjennom et planskilt kryss sør for sentrum. Anleggsarbeidene startet opp i september 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Regjeringen foreslår 220 millioner kroner i 2018, fordelt på 60 millioner kroner i statlige midler og 160 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.
 • Vederlag til OPS-prosjekter – E39 Klett – Bårdshaug
  E39 Klett-Bårdshaug i Trøndelag ble åpnet for trafikk i 2005. Kontrakten løper til 1. september 2030. Regjeringen foreslår en statlig ramme på 180,3 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres midler til årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapet. I tillegg er det blant annet prioritert midler til videreføre arbeidene med å utbedre flere tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

 • Bymiljøavtale for Trondheim
  Samferdselsdepartementet, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngikk i september 2016 en bymiljøavtale som skal legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014-2023 og gjelder for perioden 2016 til 2023.

  I bymiljøavtalen har staten forpliktet seg til å dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for MetroBussen i Trondheim. Lokale myndigheter er ansvarlige for den resterende delen av finansieringen. I 2018 foreslår regjeringen 185 millioner kroner i statlig bidrag til kollektivtransportløsningen.

  Regjeringen foreslår også 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim som en del av bymiljøavtalen.

  For 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei i byområder med bymiljøavtale eller byvekstavtale. Inkludert ubrukte midler fra tidligere år blir samlet disponibelt beløp 780 millioner kroner. Midlene vil bli fordelt mellom byområdene når det foreligger nærmere avklaringer.
 • Miljøpakke Trondheim
  Miljøpakke Trondheim er en viktig del av bymiljøavtalen. For å følge opp avtalen foreslås det at bompengeperioden forlenges med 5 år og takstene økes med 2 kroner. De økte inntektene vil blant annet bidra til finansieringen av den lokale halvparten av MetroBussen. Det legges frem egen sak for Stortinget om Miljøpakke Trondheim trinn 3 høsten 2017. 

  Det er søkt om å kunne forskuttere midler til Nydalsbrua (tidligere Sluppen bru) med tilknytninger. Denne søknaden vil bli vurdert i forbindelse med fremleggelsen av egen sak om trinn 3. 
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Nord-Trøndelag er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Jernbane 

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. For Trøndelag innebærer dette:

 • Vedlikehold og fornying av jernbanenettet
  For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge om lag 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Trøndelag med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.
 • Leangen stasjon på Trønder- og Meråkerbanen, Trondheim kommune
  Regjeringen vil sette av totalt 233 millioner kroner til planlegging av kapasitetsøkende tiltak og tiltak på stasjoner og knutepunkter i 2018. Her inngår blant annet planlegging av ny og lengre mellomplattform på Leangen stasjon, med adkomst fra ny veibru som skal gå over Trønderbanen. Dette er nødvendig for å kunne ta i bruk nytt togmateriell på banen. Prosjektet vurderes bygget i to etapper. I 2018 fullføres detaljplanlegging med sikte på byggestart i løpet av året.

  Til utbygging av stasjoner og knutepunkter er det det satt av 185 millioner kroner i 2018. Dette omfatter blant annet byggestart for ovennevnte tiltak på Leangen stasjon, med sikte på ferdigstilling i 2019-2020.
 • Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon på Dovrebanen, Trondheim kommune
  Regjeringen foreslår 44 millioner kroner til ferdigstilling av Heggstadmoen godsterminal og Heimdal stasjon. Utbyggingen legger til rette for bedre kapasitet og avgangspunktlighet. Forventet sluttkostnad er på om lag 296 millioner kroner, hvorav 149 millioner kroner for Heimdal stasjon.
 • Kryssingsspor på Ler på Dovrebanen, Melhus kommune
  Regjeringen foreslår totalt 320 millioner kroner til kryssingsspor på Ler i Trøndelag og Kvam i Oppland på Dovrebanen, samt Bolstadøyri på Bergensbanen. Kryssingssporene bidrar til økt kapasitet og driftsstabilitet. Kostnadsanslaget for Ler er 230 millioner kroner med planlagt ferdigstilling i 2019.

Luftfart 

 • Kjøp av innenlandske flyruter
  I budsjettforslaget er det satt av 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på flyrutene Namsos – Trondheim v.v. og Rørvik – Trondheim v.v. for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022: 
  - Samferdselsdepartementet inngikk i 2015 ny kontrakt for ruteflyging på ruten Røros – Oslo v.v. for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020.
 • Tilskudd til ikke-statlige lufthavner
  I budsjettforslaget er det satt av 30,1 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Ørland lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for årene 2016 – 2020.

Kyst

 • Kystruten Bergen-Kirkenes
  Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39,6 millioner kroner på posten.  Av dette er det foreslått 16,2 millioner kroner til et prosjekt i Trøndelag:
  - Sistranda fiskerihavn – kai, molo, utdyping i Frøya kommune: 16,2 millioner kroner 

Elektronisk kommunikasjon 

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Post 

 • Lørdagsomdeling av aviser
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett. 
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Artikkeltags