I en høringsuttalelse til reguleringsplan for Røros sentrum støtter Røros Vekst målet om å aktivere større deler av sentrum.

– Vi tror imidlertid ikke at dette vil la seg gjøre bare ved å utvide reguleringen til sentrumsformål med et par kvartal, men peker på viktigheten av å lokalisere offentlig tjenesteyting for utvikling av sentrum, skriver de i uttalelsen.

Bibliotek

Røros Vekst understreker at lokalisering av bibliotek på Nilsenhjørnet bare vil forsterke aktivitet og fortetting i nedre del av Kjerkgata og Nilsenhjørnet og vil ikke bidra til å aktivere en større del av sentrum.

– Dersom man la offentlig tjenesteyting som bibliotek til øvre del av Bergmannsgata vil man på en helt annen måte bidra til å forsterke sentrumsaksen og ta i bruk større deler av sentrum. Kombinert med nytt Verdensarvsenter på Malmplassen, og utvidelse av sentrumsformål til å omfatte kvartalet mellom Rauveta og Malmplassen, vil man potensielt kunne styrke og utvikle hele sentrum. Dette vil sannsynligvis også gjøre Bergmannsgata mer attraktiv for handelsvirksomhet, uttaler de.

Offentlige tjenester

I uttalelsen legges det vekt på at plassering av kommunens offentlige tjenester er en vesentlig del av utviklingen av Røros sentrum og kan ikke sees uavhengig av kommunens og politikernes ansvar for helhetlig sentrumsutvikling.

– Plassering av en offentlig «publikumsdriver» som et moderne folkebibliotek i øvre del av Bergmannsgata kan bidra til å utvikle gata som handels- og servicearena, kulturarena og turistmål uten at det forringer kvalitetene og aktiviteten i Kjerkgata, heter det.

Vern gjennom bruk

Røros Vekst ønsker at målet om vern gjennom bruk skal styrkes i sentrumsplanen, og at man særlig ser på hvordan de store gårdene i Bergmannsgata kan sikres for ettertiden gjennom aktivt bruk. Det betyr at de vil åpne gårdene for innbyggere og besøkende.

– Å åpne et slikt kulturminne for publikum gir mulighet til å oppleve og lære enda mer av verdensarvstedet Røros. Det er også et virkemiddel for å unngå at Røros oppleves kun som en kulisse hvor fasadene forteller en annen historie enn interiøret. Gårder som har hatt avis-funksjon, lensmannskontor og andre offentlige tjenester står i fare for å bli lukket for publikum, heter det i uttalelsen.

Felles ansvar

I uttalelsen legges det også vekt på viktigheten av samspillet mellom innbyggere, næringsliv, offentlig forvaltning og politikk for å sikre utviklingen av Røros sentrum.

– Ingen enkeltaktør kan bære dette ansvaret alene. Offentlig virksomhet, privat næringsliv, kulturminneforvaltning og innbyggere har i et langsiktig perspektiv felles interesser, og må derfor ta et felles ansvar. Vi må i fellesskap sørge for byutvikling, næringsutvikling og bokvalitet, samtidig som vi ivaretar verdensarvverdiene. Å se utvikling av Røros sentrum som en helhet og ta ansvar for helhetlig utvikling kan innebære forskjeller i vurderinger fra gård til gård og mellom enkelte objekt. Det stiller store krav til kulturminnefaglig kompetanse og gjennomarbeidede løsninger som gir grunnlag for politiske beslutninger. Helhetlig sentrumsutvikling kan gi økt rom for gode løsninger, uttaler Røros Vekst.