Verket Røros er "friskmeldt"

EIERSKAP: Revisjon Fjell IKS mener at Verket, her ved styreleder Aksdal, har hatt gode prosesser på handlingsplaner og strategiarbeid, og understreker at det er viktig at selskapets strategier er forankret blant eierne. - Etter vår vurdering har ikke samspillet mellom eierne og selskapet om strategiske valg, fungert tilfredsstillende, heter det i revisjonsrapporten. Arkivfoto

EIERSKAP: Revisjon Fjell IKS mener at Verket, her ved styreleder Aksdal, har hatt gode prosesser på handlingsplaner og strategiarbeid, og understreker at det er viktig at selskapets strategier er forankret blant eierne. - Etter vår vurdering har ikke samspillet mellom eierne og selskapet om strategiske valg, fungert tilfredsstillende, heter det i revisjonsrapporten. Arkivfoto

Artikkelen er over 2 år gammel

- Nå trengs det ro og forutsigbarhet rundt planlegging og drift av Verket, konkluderer rådgiver.

DEL

En gjennomgang av den økonomiske statusen viser at Verket Røros AS nå har en positiv økonomisk utvikling. Kostnadsnivået virker rimelig, selskapet har kostnadskontroll og god nok likviditet.

– Den økonomiske situasjonen er snudd siden andre halvår i 2016 både når det gjelder inntekts- og kostnadsnivå, likviditet og framtidig kapitalbehov og selskapets ledelse jobber godt, konkluderer Heidtmann Consulting i en rapport som tar for seg tre områder:

- Gi eier svar på status for driften av Verket

- Vurdere framtidig organisasjonsmodell

- Hvordan sikre kommunal innskutt kapital og hva er kapitalbehovet framover

Det refereres til at revisor Petter Gullikstad også understreker at den negative økonomiske utviklingen har snudd, og at det jobbes godt i Verket Røros AS i dag.

- Det er kontroll på drifta og selskapet er ikke på noe nivå i nærheten av en konkurs, ifølge revisor.

- Verket drives tilfredsstillende!, heter det i rapporten som allerede er vedtatt av formannskapet. Torsdag sluttet også kommunestyret seg til innholdet i rapporten.

Heidtmann Consulting peker videre på at man med å fortsette i dagens organisasjonsform og med dagens aksjefordeling, sikrer at Rørossamfunnets engasjement i anlegget beholdes. Det sikrer også at arbeidet med å øke sponsor- og markedsinntektene kan fortsette.

Behold det som er bra

Da Elisabeth Wikan Heidtmann la fram rapporten for et samlet kommunestyre før helga, pekte hun på revisors uttalelser og konkluderte med en bør beholde det som er bra og endre det som ikke er bra.

Derfor anbefaler hun at dagens organisasjonsform der dagens eiersammensetning og fordeling av aksjesits beholdes.

- Kommunestyret i Røros legger da fortsatt alle føringer for selskapet med det ansvar dette fører med et i forhold til rolleforståelse og arbeidsmåte, poengterte Heidtmann.

LES OGSÅ: Styreleder: Ønsker seg mer aktivt eierskap

Fra rapporten gjenga hun at det har hersket stor usikkerhet i Røros kommune om hvorvidt kommunen må belage seg på å skyte inn mer kapital i Verket Røros AS. Styret i Verket har lagt fram både en investerings- og vedlikeholdsplan fram til 2026, og en kalkyle over framtidig kapitalbehov for den samme perioden. Begge er behandlet av styret den 30. august i år. Heidtmann sammenfattet på den bakgrunn følgende:

- Nedbetaling av gjeld, samt finansiering av investeringer og vedlikehold slik det framgår av styrebehandlet vedlikeholdsplan, vil kunne finansieres over drifta av selskapet.

Verket leverer det beste årsresultatet hittil

Endre på det som ikke bra

Det største problemet slik situasjonen framstår i dag, synes å være det manglende samspillet mellom majoritetseier Røros kommune og selskapet, konkluderer rapporten.

Allerede for ett år sia ga revisor klare eierskapsråd.

Arbeidet med å se på status for Verket er gjennomført av ei arbeidsgruppe der rådmann Bernt Tennstrand, kultursjef Morten Tøndel og økonomisjef Roger Mikkelsen har deltatt på vegne av kommunens administrasjon. Elisabeth Wikan Heidtmann fra Heidtmann Consulting har vært leid inn for lede arbeidet og sikre objektivitet, innhente informasjon, samt sammenfatte arbeidet i en rapport.

Roar Aksdal avtrådte som styreleder i juni i år, men er fortsatt daglig leder i selskapet. Han er innleid, og avtalen løper i første omgang ut desember 2017.

Kilder som er brukt:

- Ledelsen i Verket Røros AS, ved daglig leder og forhenværende styreleder Roar Aksdal

- Nåværende styreleder Kjell Bakke

- Revisor for Verket Røros AS ved Revisorkonsults Petter Gullikstad og Ole Bjarne Bekkos.

- Røros kommune ved økonomisjef Roger Mikkelsen

- Styreleder i Røros idrettslag, Dagfinn Moen

- RørosBanken og Sparebanken Midt-Norge

- Revisjon Fjell IKS ved Svein Magne Evavold og dennes selskapskontroll fra november 2016

Artikkeltags