Hva er et holdingselskap og hva er fordelene?

EIERSKAP: Et holdingselskap er et selskap (typisk et aksjeselskap (AS)), som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer eller eierandeler i andre selskaper.

EIERSKAP: Et holdingselskap er et selskap (typisk et aksjeselskap (AS)), som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer eller eierandeler i andre selskaper. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Et holdingselskap har ikke andre oppgaver enn å eie aksjer eller eierandeler.

DEL

Et holdingselskap er et selskap (typisk et aksjeselskap (AS)), som ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer eller eierandeler i andre selskaper. «Ikke andre oppgaver» betyr at det er ingen ordinær driftsvirksomhet; selskapet produserer eller selger ikke varer eller tjenester.

Selskapsstruktur: En vanlig organisering av eierskap og virksomhet er som følger: De personlige eierne eier aksjer i holdingselskapet som igjen eier aksjer i underliggende datterselskap(er).

Sprer risiko: Spredning av risiko er en viktig grunn til å skille eierskap og drift. Ofte splittes eiendom og drift fordi man får rendyrket kjernevirksomheten ved å skille ut eiendomsvirksomheten og ikke minst får man spredning av risiko. I tillegg muliggjør en slik oppsplitting at det blir lettere å selge helt eller delvis, deler av virksomheten, enten driften eller eiendommen(e).

Fritaksmetoden: En holding-struktur har flere fordeler. Den viktigste har med utsatt beskatning å gjøre. Når de underliggende datterselskapene har et godt overskudd etter skatt, kan eierne ønske å betale utbytte. Er aksjonæren en person vil utbyttet bli effektivt beskattet med 31,68 % per 2019 (for forenklingens skyld ser jeg her bort fra den lille skjermingsrenta).

Men, dersom aksjonæren er et annet selskap (les: holdingselskap) mottar selskapet utbyttet skattefritt, forutsatt at holdingselskapet eier over 90 % av aksjene i det underliggende selskapet. Dersom eierandelen er under 90 % beskattes 3 % av utbyttet med 22 %, dvs. med 0,66 %.

Fritaksmetoden gjelder også ved gevinst på salg av en virksomhet. Dersom du som privatperson selger aksjene dine med gevinst vil dette også bli beskattet med 31,68 %. Er det derimot holdingselskapet ditt som er aksjonær vil det ikke være skatt på salg av aksjene.

Når eierne av holdingsselskapet i neste steg tar ut utbytte eller lønn til eget bruk kommer verdiskapningen til beskatning. Holding-strukturen medfører dermed først og fremst en utsatt beskatning. Er det snakk om store verdier, f.eks. ved et eiendomssalg, kan denne verdien være betydelig.

Med et holdingselskap kan du reinvestere gevinst og utbytte uten at en tredjedel av verdiskapningen blir redusert på grunn av skatt. Fra et samfunnsperspektiv skal denne skattemodellen med fritak for selskapsaksjonærer stimulere til reinvestering heller enn uttak og privat forbruk, noe som skal gi arbeidsplasser og økonomisk aktivitet. I distriktene hvor det er mangel på risikovillig kapital til etableringer og utvikling, betyr dette at nye prosjekter kan finne sin nødvendige finansiering.

Konsern: Når et selskap eier mer enn 50 % av aksjene i et annet selskap har vi et konsern ut i fra regnskapslovens definisjon. Når eierandelen til morselskapet er over 90 % har vi også et skattemessig konsern. Det skattemessige konsernet kan utligne skatten mellom selskapene gjennom såkalt konsernbidrag. Underskudd i et selskap kan utlignes mot overskudd i et annet selskap, slik at betalbar skatt samlet sett blir lavest mulig.

Gunstig ved flere eiere: Med flere eiere som oppretter hvert sitt holdingselskap åpnes det for at hver av eierne kan utbetale utbytte til seg selv etter behov. På denne måten unngår man diskusjoner om selskapets utbyttepolitikk, diskusjoner som ofte bunner i ulike personlige interesser.

Hvordan opprette holdingselskap?

Ved oppstart av ny virksomhet stiftes først morselskapet, f.eks. med kr 60 000 i aksjekapital. Når dette selskapet er stiftet kan morselskapet stifte et datterselskap med f.eks. kr 30 000 i aksjekapital (som tas fra de samme pengene som ble skutt inn ved stiftelsen av morselskapet).

Dersom man har et aksjeselskap i dag hvor aksjene eies privat, vil du måtte betale skatt på eventuell gevinst ved overføring av aksjene til et holdingselskap. En omorganisering kan derimot gjøres skattefritt, for eksempel ved hjelp av en såkalt trekantfusjon. Da etableres først et nytt selskap (holdingselskapet), som igjen etablerer et nytt datterselskap. Deretter fusjoneres det "gamle" etablerte selskapet inn i det nye datterselskapet. Det gamle selskapet slettes og aksjonæren(e) får overført verdien av det gamle selskapet skattefritt gjennom det nye holdingselskapet.

Står man foran generasjonsskifter, vurdering av endret eierskap eller man vurderer å selge eiendom eller driftsvirksomhet kan det lønne se å vurdere om en omorganisering er gunstig. En omorganisering kan fort bli komplisert med mange forhold å vurdere. Det anbefales derfor å ta kontakt med ekstern kompetanse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken