Sylvain får nei fra Nasjonalparkstyret i Forollhogna, mens Oscar får ja fra Nasjonalparkstyret i Femundsmarka og Gutulia.

Sylvain Dussans, fransk statsborger, sendte en henvendelse vedrørende organisert foto-tur i Forollhogna nasjonalpark. Han søkte om tillatelse til organisert ferdsel med tre kollegaer i Forollhogna nasjonalpark i perioden 21.-24. september med utgangspunkt fra Bratthøvollen i Vingelen.

Styre aktivitet

Søknaden ble så sendt fra Nasjonalparkstyret i Forollhogna på høring til Villreinnemda for Forollhogna og Forollhogna villreinvald. Nemda var skeptisk til nye tiltak som markedsfører Forollhogna med villrein og viste til arbeidet med besøksstrategien og forsøk på å styre aktivitet til ytterkant av villreinområdet. Villreinnemda oppfordret nasjonalparkstyret til å følge opp intensjonene med dette arbeidet og avslå slike søknader.

- Naturvernbrenning etterligner en naturlig skogbrann, men skjer rolig og kontrollert med velprøvde metoder. Denne tankegangen er også i ferd med å få feste i Norge, sier nasjonalparkforvalter Sindre Kolstad Valan. Onsdag ble det kurset i naturvernbrenning ved Feragsdammen i Femundsmarka.

Kan bli økt press

– Det vurderes at den enkeltstående turen alene ikke gir grunnlag for avslag, men de ringvirkninger som kan forekomme av slik type virksomhet. En tillatelse til organisert ferdsel som tillater guiding mot villrein spesifikt kan føre til økt press og forstyrrelser av villreinen, herav økt interesse for villrein som attraksjon og fotomotiv. Videre kan den organiserte aktiviteten føre til økt uorganisert aktivitet. Nasjonalparkstyret har derfor gjennom tidligere behandlinger av tilsvarende søknader konkludert med at omsøkt tiltak er i strid med formålet med vernet, og kan påvirke verneverdiene vesentlig, oppsummerer nasjonalparkstyret i sitt avslag.

Ski og pulk

Oscar Lindberg i True nature søker om å arrangere guidede turer med ski og pulk inn i Femundsmarka nasjonalpark. Aktuelt tidsrom er februar til april 2023. Det søkes om en gruppe på inntill 8 personer. Den aktuelle traseen starter ved Grövelsjön, og det er forventet at turen til ta 4 -5 dager.

Gruppa vil oppholde seg i de sørlige delene av Femundsmarka nasjonalpark, ved Rundhøgda, Sushøgda og til målet som er Elgåhogna.

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil ved delegert myndighet til forvalter, gi dispensasjon til True nature ved Oscar Lindberg for gjennomføring av en guidet tur i Femundsmarka. Dispensasjonen gjelder fra 1. februar og er gyldig fram til 1.april 2023.

Tillatelsen har følgende vilkår: størrelsen på gruppa kan være inntil 8 personer, opplegget forutsettes å være i tråd med det som er angitt i søknaden og med fokus på sporløs ferdsel, ferdselen må foregå hensynsfullt og varsomt slik at det ikke skjer skade på naturmiljø eller kulturminner, dyrelivet må ikke forstyrres, det forutsettes at det ved gjennomføringen av turene tas særlig hensyn til reindriften slik at risiko for forstyrrelser unngås, det skal leveres en rapport etter at turene er gjennomført.

Vil rive hytte fra 60-tallet i landskapsvernområde for å sette opp ny