Gå til sidens hovedinnhold

På livets oppløpsside

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiet har en ambisiøs eldrepolitikk, noe som gir trygghet for oss som har gjennomført den yrkesaktive delen av livet og er klar for å starte på neste kapittel.

De siste tiårene av livet skal innebære mer enn å bli tatt vare på. Det skal være en tid preget av livskvalitet, mestring og nye muligheter for å utfolde seg i samfunnet og i nærmiljøet.

Vi blir flere eldre. Dette er et resultat av de store barnekullene i etterkrigsårene, og takket være gode levekår vil vi leve lenger. Mange vil være sterke, friske og ved god fysisk og psykisk helse og ha et godt liv og en flott tilværelse, hele livet, uten vesentlig bistand eller hjelpebehov.

Men det er uomtvistelig faktum at jo lengre vi lever, jo flere sykdommer blir vi rammet av. Flere vil få kreft og flere vil få demenssykdommer. Flere vil få omsorgsoppgaver i hjemmet, og flere vil bli aleneboende over et lengre tidsrom.

Dette vil ha ulike konsekvenser for den enkelte, og det vil utløse ulike behov. Det er viktig for Arbeiderpartiet å ha en eldrepolitikk som ivaretar dette.

Det handler om å gi de eldre mulighet til å delta på ulike arenaer hvor erfaring og kompetanse blir tatt i bruk og verdsatt. Frivilligheten har bruk for de eldre, og frivillig arbeid kan bidra til et aktivt liv med stort nettverk og mye stimuli.

Det handler også om ulike boformer, og større mangfold. Flere typer boliger som trygghetsboliger vil bli inkludert i finansieringsordningene.

Arbeiderpartiet vil premiere kommuner som etablerer boformer og aktiviteter som studentboliger eller barnehager i tilknytning til boliger for eldre.

Samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste må styrkes faglig til pasientens beste, og bli til noe mer enn diskusjon rundt liggetid og utskrivning.

Arbeiderpartiet vil også styrke den lindrende omsorgen i livets siste fase, gjøre palliative team tilgjengelig i alle kommuner, investere i mer og bedre kompetanse og tilrettelegge sammen med de pårørende slik at de som vil dø hjemme får denne muligheten. For å trygge helsesituasjonen til den enkelte, ser vi at det er viktig med helsefremmende og forebyggende tiltak. God rehabilitering etter sykdom og uhell er avgjørende for å beholde et godt funksjonsnivå.

Det er ikke noe som kommer av seg selv, heller ikke et godt tilbud til eldre. Det er derfor viktig at vi har nok og godt kvalifisert personell. Arbeiderpartiet vil ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, satse på de ansattes kompetanse, og vil at heltid skal være normen i helse- og omsorgssektoren.

Arbeiderpartiet vil ha et sterkt offentlig helsetilbud til alle deler av befolkningen, bygd på en sterk velferdsstat og et sterkt fellesskap.

Kommentarer til denne saken