Nærpolitireformen er iverksatt: Disse områdene vil politiet prioritere i 2019

DEL

Politiet i Innlandet vil i 2019 prioritere iverksettingen av nærpolitireformen.

- I tillegg vil bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper være en hovedoppgave for oss, sier Johan Brekke, politimester i Innlandet.

Politidistriktet vil i 2019 prioritere områdene: nedgang i restanser i straffesaksbehandlingen, redusere responstiden på hasteoppdrag og retur av personer uten lovlig opphold samt prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Kvalitetsdelen

Politidistriktet har vært igjennom en omfattende omorganisering og er nå godt i gang med kvalitetsdelen av reformen.

Utvikling og samvirke for de seks prioriterte funksjonene vil stå sentralt i inneværende år. De seks funksjonene er operasjonssentralen, etterretning, politipatruljen, politikontakt og politiråd, felles straffesaksinntak, felles tjenestekontor.

Kriminalitetsforebygging er politiets primærstrategi på alle virksomhets- og kriminalitetsområder og i 2019 vil kunnskapsbasert forebygging styrkes.

Budsjettrammen økes med 4,2% Innlandet politidistrikt tildeles 832 millioner kroner for driftsåret 2019. Inkludert i den økonomiske rammen er en styrking av driften i politidistriktet med 6,3 millioner kroner.

Tildeles åtte nye politistillinger

Distriktet tildeles åtte nye politistillinger og det avsettes 2,1 millioner kroner til de nye stillingene. Det planlegges med at politistillingene besettes i løpet av 2019. Politidistriktet har foreløpig ikke fordelt de tildelte stillingene, men vil foreta en fordeling ut i fra distriktets samlede utfordringer.

– Vi er glade for hver eneste politistilling som tildeles politidistriktet, men ser at det fortsatt er behov for flere politistillinger, sier politimester Johan Brekke.

Artikkeltags