Scooterled gjennom Røros kommune - politikk, verdier og ansvar

Av
DEL

MeningerSelskapet Vinterled Røros AS og medlemmer i Holtålen Scooterklubb ivrer for en scooterled mellom Røros og Vauldalen med videreføring til Sverige, sekundært for en løypetrasé til Femunden via Feragen, foruten tilslutningsleder til nabokommunenes løypenett. Dette har utfordret og provosert en ufrivillig motpart bestående av tradisjonelle friluftsfolk og naturbrukere, som på ideelt grunnlag motsetter seg fornøyelseskjøring med snøscooter. Mange reagerer også på at scooterfolket er kommet i posisjon som saksutredere for kommunene, i Holtålen som lønnet saksutreder i 20% stilling, i Røros indirekte som engasjert saksutreder for selskapet Vinterled Røros AS. Slik har de kommet i et uforholdsmessig inngrep med saken relatert til motparten ved at de kan prege og påvirke den videre saksbehandlingen. Dette har selvsagt med habilitet å gjøre, men også med hvorvidt prosessen er demokratisk forankret. Saken har versert i media relativt frekvent i flere år, og de politiske partiene har i noen grad tonet flagg, noen tydeligere enn andre.

Saken har innebygd i seg en ikke ubetydelig kime til konflikt mellom ulike næringer, interesser og verdisyn. Dessuten rommer den et politisk aspekt for så vidt gjelder forvaltning av våre felles verdier i form av friluftsområder og natur. Her har scooterkjørerne status som aksjonister, mens motparten er henvist til å være en reaktiv gruppe skapt som en direkte følge av scooterfolkets utspill. Kommunens ledelse har åpenbart en spesiell sak å håndtere, og de har et ikke ubetydelig ansvar, ikke minst i form av en åpen og rettvis saksbehandling, jf. tilsvarende sak i Holtålen.

I motsetning til forrige gang Røros scooterklubb var på banen med en tilsvarende sak, har Røros kommune nå muligheten til å behandle denne saken med bakgrunn i egne, vedtatte styringsdokumenter. Dette gjelder fire temaplaner til kommuneplanen. Sentralt her står Kommuneplanens samfunnsdel, behandlet i sak 56/15 og vedtatt den 24.09.2015. Planen har gyldighet fra 2016 til 2028. Det gjelder videre Klima- og miljøplan for Røros kommune (2018-2030), Folkehelseplan for Røros kommune (2017-2027) og Temaplan for næring (2017-2029). Disse planene er godt gjennomarbeidet og er fremtidsrettet ved at de tilpasser kommunens utvikling til `Det grønne skiftet`. Samtlige av disse planene har også relevans for saken om scooterled, og de er gjort forpliktende gjennom politiske vedtak, slik ordfører Vintervold også uttrykker det i innledningen til Kommuneplanens samfunnsdel: «Den angir retning og verdier som grunnlag for utviklingen av lokalsamfunnet».

Kommuneplanens samfunnsdel

Et sentralt aspekt i Kommuneplanens samfunnsdel er den status Røros har som innskrevet på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv fra 1980, med senere utvidelse av verdensarvområdet i 2010 til å omfatte hele området innenfor den gamle circumferensen. Videre nevnes den status kommunen har som bærekraftig reisemål, jf. nasjonal merkeordning i regi av Innovasjon Norge. Det uttrykkes i planen at … «Utfordringen er å fremme verdiskaping som forsterker Røros som merkevare, at Røros er såkalt bærekraftig og at vi tar hensyn til særegne kulturminneverdier.» Hovedmålet for all verdiskaping skal med basis i Kommuneplanens samfunnsdel … «skje på miljøets og kulturarvens premisser.»

Røros kommunes Klima- og miljøplan

Kommunens Klima- og miljøplan skal underbygge at … «en god miljøpolitikk er grunnlaget for en god Puls i fjellet». Sentralt i ordfører Vintervolds innledning til denne delplanen står kampen mot klimaendringene: «Røros skal være klimanøytralt innen 2030 og et lavutslippssamfunn innen 2050.»

Den største lokale kilden til klimagassutslipp dokumenteres i Miljø- og klimadelen å være veitrafikk, lette kjøretøyer, inklusive moped / motorsykkel. I denne gruppen inngår også ATV og snøscootere, og med det potensialet for utslipp som ligger i det regimet som Vinterled Røros representerer, vil kjøring langs leden kunne bli omfattende og dermed bidra til å øke kommunens klimagassutslipp betydelig.

Kommunens miljø- og klimaplan skisserer for øvrig som hovedmål at … «Røros skal redusere utslippene av klimagasser med 40% innen 2030 sammenlignet med 2009, og at Røros skal spille en ledende rolle og skal tilrettelegge for miljøvennlige virksomheter og levemåter.» Kan mer scootertrafikk være forenlig med denne målsettingen?

Videre heter det at: «Glede, nysgjerrighet, økt interesse og respekt for naturen og naturressursene vil gi innsikt i avhengighetsforholdet vi befinner oss i og respekt for livsgrunnlaget vårt. Det er utgangspunktet for bærekraftig utvikling», og videre … «Røros kommune reduserer støy og luftforurensning ved å ha restriktive virkemidler mot biltrafikken.» Restriktive midler for å redusere støy og luftforurensning fra scootere er også en ytterst relevant virkemiddelbruk relatert til målsettingen.

Sist men ikke minst anføres det i Miljø- og klimaplanen at … «Røros-samfunnet bevarer og styrker det biologiske mangfoldet». Dersom Røros kommune tillater å legge ut scooterleder gjennom kommunen, bidrar kommunens ledelse til å svekke det biologiske mangfoldet, ikke til å styrke det, slik målsettingen er utformet i planen.

Folkehelseplanen for Røros kommune (Pulsen i fjellet)

Ordførerens forord rommer blant annet følgende poengtering: «Folkehelsearbeidet i Røros kommune skal være forankret i gjeldende lovverk, statlige føringer og kommunale planer.» (min understrekning). To sentrale temaer i folkehelseplanen er 1) satsing på barn og unge, og 2) satsing på friluftsliv.

Følgende sitat fra planen er også relevante: «God helse forutsetter å kunne ta gode valg. Hvis du tar et valg om å la bilen stå, etablerer du gode vaner for fysisk aktivitet». Og vi kunne tilføye: Hvis du lar scooteren stå, …..

Folkehelsearbeid er i planen definert på følgende måte: «Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til god helse. Positive påvirkningsfaktorer på helsen er bl.a. friluftsliv og naturkontakt. Negative påvirkningsfaktorer er bl.a. luftforurensning utendørs og støy» (min understreking). Dette sitatet fra planen taler for seg selv.

Det grunnleggende begrepet i folkehelseplanen er fysisk aktivitet. Planen sier at dette i tillegg gir … «naturopplevelser, dagslys, stillhet, ro og frisk luft, som gir både psykiske og fysiske helseeffekter».

For en stor del er det de alternative og negative effektene som får prege helsa gjennom et liv på scooteren, både for de som kjører, de som sitter på og de som indirekte «rammes av» kjøringen. De positive helserådene i planen er med andre ord basert på friluftsliv i tradisjonell forstand, uten bruk av motoriserte befordringsmidler. Dette forsterkes av følgende beskrivelse: «Områder av verdi for friluftslivet skal sikres, slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting fremmes og naturgrunnlaget bevares.»

Fornøyelseskjøring med scooter er ikke forenlig med noen av de sentrale målsettingene i kommunens vedtatte helseplan.

Temaplan for næring i Røros kommune (2017-2029)

I Temaplan for næring står begrepet bærekraft sentralt som forutsetning for næringsvirksomhet. Fornøyelseskjøring med scooter er på ingen måte bærekraftig, snarere tvert imot. I tillegg kommer negative effekter på natur og miljø, foruten provoserende og konfliktskapende effekter rettet mot det tradisjonelle friluftslivet samt andre utmarksnæringer. Dette burde være mer enn nok til å avvise etableringen av en led, enten den utlegges / kamufleres som næring eller friluftsaktivitet.

Sluttord

For etter å ha lest alle planene kan det med tyngde fastslås at de ikke inneholder noe som tilsier at det skal være mulig å etablere en scooterled gjennom Røros kommune. Det vil heller ikke være i overensstemmelse med de samfunnsverdiene som er angitt som basis for disse planene at kommunen åpner for å anlegge scooterleder. Derimot uttrykker planene en grunnleggende skepsis til dette ved å vise til et sett verdier som skal prioriteres, slik som økologisk bærekraft, reduksjon av klimagassutslipp, og en oppvurdering av natur og kultur som forutsetning for et godt livsmiljø.

Den rettledende funksjonen disse samfunnsplanene åpenbart er tenkt å ha, og at disse er politisk behandlet og ratifisert gjennom politiske vedtak, forplikter selvsagt kommunens politikere og forvaltning. Med den bakgrunn fremmes følgende anmodning:

Det anmodes på det sterkeste om at en interpellasjon for å etablere en scooterled eller et løypenett for fornøyelseskjøring i Røros kommune, avvises som uaktuell. Slik kan våre politikere erkjenne sitt mandat og sitt ansvar og opptre konsistent i forhold til de utviklingsplaner de selv har vedtatt.

Artikkeltags