Medlemmene i rovviltnemnda i region 5 legger ned sine verv

Eli Wathne (H), Reidar Aasgård (Ap), Arnfinn Nergård (Sp) og resten av nemnda i region 5 trekker vervene sine med øyeblikkelig virkning. Bak skimtes region 4-nemndas Øyvind Solum (MDG) fra Akershus. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Eli Wathne (H), Reidar Aasgård (Ap), Arnfinn Nergård (Sp) og resten av nemnda i region 5 trekker vervene sine med øyeblikkelig virkning. Bak skimtes region 4-nemndas Øyvind Solum (MDG) fra Akershus. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Med vedtaket fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen om å nekte all lisensjakt på ulv innenfor ulvesona, ser ikke medlemmene i regional rovviltnemnd i region 5 det lenger formålstjenlig å sitte i rovviltnemnda.

De har i dag har varslet Klima- og miljødepartementet om at de legger ned sine verv med øyeblikkelig virkning.

– I møte den 21.12.2016 har samtlige medlemmer i rovviltnemnda i region 5 besluttet å legge ned sine verv.  Rovviltnemnda har oversendt et brev til Klima- og miljødepartementet der de redegjør for avgjørelsen, informerer leder i rovviltnemda, Arnfinn Nergård.

I tillegg til Nergård sitter Reidar Åsgård (nestleder), Berit Haveråsen, Jon Anders Mortensson og Eli Wathne i rovviltnemnda region 5.

Leder og tidligere ordfører i Os kommune, Arnfinn Nergård, forteller at det har vært to hektiske dager etter at Helgesen vedtok å nekte all lisensjakt på ulv innenfor ulvesona.

- Det var en fra NRK som gjorde meg oppmerksom på vedtaket. Jeg ble helt stum, men spurte etterhvert om han tullet med meg. Det gjorde han selvfølgelig ikke. Jeg hadde ikke i mine villeste fantasier trodd at vedtaket skulle bli som dette. Det er svært alvorlig, sier Nergård.

Han er nå svært bekymret for beitenæringa i Hedmark.

- Om dette vedtaket blir stående er det grunn til bekymring. Vi må kunne håpe på et regjeringsskifte til høsten så vi kan få en endring. Det var et stortingsflertall som inngikk ulveforliket i sommer. Dette overser regjeringen helt, sier Nergård.

Han er spent på hvordan Klima - og miljødepartementet nå løser utfordringen ved at medlemmene i Rovviltnemda region 5 har lagt ned sine verv.

- Det er fylkestinget som nominerer kandidater, som oppnevnes av departementet. Det blir spennende å følge med på, sier Nergård.

Dette er brevet de har sendt til Klima- og miljødepartementet:

Som medlemmer av Regional Rovviltnemnd har vi vært opptatt av å utføre våre verv på en slik måte at vi forvalter rovviltet innenfor de rammer som er satt av Stortinget.

Vi har fått i oppdrag å forvalte ut fra vedtatt statlig politikk. I tillegg til rovviltpolitikk isolert, dreier dette seg om politikk for landbruk, friluftsliv, jakt og utmarksbaserte næringer. Etter at Stortinget i juni 2016 omsider fattet vedtak om hva som skulle være bestandsmål for ulv i Norge, fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 først vedtak om lisenskvote utenfor ulvesona. Dette vedtaket omfattet i tillegg til en generell kvote på 5 dyr, også uttak av den såkalte Osdalsflokken.

Denne flokken befinner seg i all hovedsak utenfor sona, og roviltnemnda i region 5 hadde også tidligere anmodet om uttak av denne flokken. I september fattet nemndene i region 4 og 5 vedtak om uttak av 3 angitte revirer innenfor sona. Dette ble gjort etter at rapport pr. 1. juni viste at vi lå langt over det bestandsmålet Stortinget hadde satt.

Det er verdt å merke seg at rovviltnemndene fulgte de råd om kvote som fylkesmennene som sekretariat hadde gitt. Nemndenes flertallsvedtak er identisk med innstillingen fra fylkesmennene. Miljødirektoratet er Klima- og miljødepartementets faglige rådgivingsorgan i klagesaker. Direktoratet vurderte at nemndenes vedtak om kvote var fullt forsvarlig. Prosjektleder for Skandulvprosjektet Håkan Sand ved Grimsø forskningsstasjon i Sverige har i media uttalt at norske rovviltnemnders vedtak om ulvekvote ikke truer bestanden – og derfor er fullt forsvarlig. Som viktigste bakgrunnsmateriale ligger Stortingets vedtak fra juni med en ramme for hva bestanden av ulv skal være i Norge. Rovviltnemndenes vedtak ligger godt innenfor de rammer Stortinget har satt.

Rovviltnemnda i region 5 har ikke funnet grunn til å tvile på at stortingsvedtaket var et lovlig fattet vedtak – og dermed ramme for våre vedtak. Klima- og miljøministerens og regjeringens vedtak i klagebehandlingen er et endelig vedtak og kan ikke påklages.

Følgen av dette vedtaket er i praksis at ulvebestand innenfor sona ikke skal forvaltes, da denne tolkningen av lovverket setter en stopper for det. Også utenfor sona, Osdalsflokken, åpnes det nå for flokker som ikke tillates tatt ut. Dette til tross for at Stortinget avslo å utvide sona i nordvest, der denne flokken har store deler av reviret sitt.

Med en slik overkjøring av både regionale nemnder, faglige instanser og stortingsvedtak ser vi ikke behovet for å opprettholde en regional folkevalgt nemnd. Vi oppfatter vår rolle å ligge i skjæringspunktet mellom faglighet og politisk skjønn, med rammer gitt av Stortinget. Departementets avgjørelse viser at forvaltningen av ulv nå er tatt ut av Stortingets hender og overtatt av byråkratiet. Med det er vårt mandat fjernet. Avslutningsvis fastslår vi som en politisk konklusjon; det er ført en ulve- og rovdyrforvaltning over mange år som har ledet til at utmarksbeite er langt på vei umuliggjort.

Som en konsekvens av dette har mange beitebrukere måttet avvikle eller redusert sin næringsutøvelse. Nå blir dette benyttet som argument for at ulveflokkene ikke lenger gjør skade. Denne argumentasjonen er heller ikke riktig. Det vises til at ulver fra både Osdalsflokken og Julussaflokken var med og forårsaket store tap i Spekedalen og Sølndalen sist sommer.

Dette understreker at en stadig større bestand innafor sona medfører økte skader i de områder der beitedyr skal være trygge. Dette gjelder både for småfe, storfe og rein.

Artikkeltags