Stortinget har fastsatt et bestandsmål for jerv til 39 ynglinger hvert år, men antall ynglinger de seinere åra har på landsplan ligget 50% for høyt. Det har bidratt til altfor stort tap av sau og rein. Dessuten er staten nå i ferd med å betale beitebrukere for å slutte med utmarksbeite nettopp på grunn av store jervetap av lam. NBS mener at rovviltforvaltninga må bringe bestanden av jerv ned på bestandsmålet før det brukes budsjettmidler for å få beitebrukere til å gi opp saueholdet.

Beitenæringa har gjennom en årrekke bedt om tidligere oppstart av lisensfellinga av jerv uten å bli hørt. Derfor opplever vi endring av rovviltforskriften som et konstruktivt grep fra regjeringa for å få ned bestanden, rovviltpresset for beitebrukerne og lammetapene.