Nå har NVE varslet vedtak om at Klive har brutt informasjonsplikten og regelverket. Klive kan derfor ikke ta betalt for tjenesten, slik de har gjort krav på.

– At Klive har gjort feil er én ting, men måte de turer fram på og «truer» meg med å ta saken til forliksrådet gjør meg opprørt. Dette vitner om en ukultur. Spesielt når det viser seg at det er jeg som kjenner regelverket, og ikke Klive som er underlagt streng lovgivning, sier Morten Steien Haslev.

Han er bosatt i Folldal og har havnet i en uenighetssak med Klive om en faktura på 1250 kroner for plombering av en strømmåler.

Bakgrunnen for saken er at Haslev ønsket å renovere sikringsskapet på egen gård, noe han med elektrofagkompetanse kan gjøre selv. Fordi Klive ikke hadde oppgitt kostnader for plombering av måler i prislisten, antok Haslev at nettselskapet ikke fakturerte for denne tjenesten. En måned etter at Haslev varslet om tiltaket som var gjort med sikringsskapet, mottok han forslag til avtale om plombering av måler fra Klive. Prisen var på 1250 kroner, inkludert moms.

Om jeg hadde betalt denne fakturaen, hadde jeg blitt lurt. Ikke nok med det. Klive har i saksgangen truet med å ta saken til forliksrådet. Det er svært uprofesjonelt av en aktør som har monopol som nettselskap, sier Haslev.

I oktober klaget Haslev på fakturaen til reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE. Der anførte han at Klive ikke kan ta betalt for en tjeneste som ikke er oppgitt i prislisten deres.

– Hadde informasjonen om prisen vært tilgjengelig, kunne jeg valgt en annen løsning som ikke hadde medført brudd på plomberingen av sikringsskapet, påpeker Haslev.

Han reagerer også på prisen for arbeidet. Til sammenligning koster stenging av måler 750 kroner, ifølge Haslev.

– Prisen for målerplombering er hinsides all fornuft. Selve jobben tar ikke mer enn to minutter, mener Haslev.

Til slutt påpeker Haslev at han som kunde ikke ble informert om at tvisten kunne påklages til NVE, noe han hevder nettselskapet er pliktig til å gjøre.

Klive: – Burde være kjent med at det medfører gebyr

I sitt svar til NVE, anfører Klive at kunden som fagmann må være kjent med at kundeutløst brudd på målerplombering utløser gebyr.

Videre anfører Klive at informasjon om klageadgang er tilgjengelig på deres nettsider. Klive viser til at nettsiden har prisliste som inneholder en lenke til avtaler om standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale. I begge avtalene er det oppgitt at uenighet om vilkår kan klages inn til NVE. Disse avtalene ble også oversendt til klager, ifølge Klive.

Om prisen for arbeidet kommenterer Klive at den er lik for hele forsyningsområdet, og basert på et gjennomsnitt av faktiske kostnader delt på antall tilfeller av tilsvarende oppgaver. I beregningen benytter de seg av en timespris på 706 kroner for ingeniør og 561 kroner for montør.

NVE gir kunden medhold

NVE har vurdert saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Slik NVE ser det, er det flere spørsmål i saken. For det første om Klive har informert om gebyret i samsvar med regelverket, og videre om Klive har beregnet tariffen i samsvar med regelverket.

– I denne saken har Klive erkjent at de ikke hadde informert om gebyret for plombering av målet på det tidspunktet kunden brøt plomberingen. Vi kan dermed ikke se at informasjonsplikten er oppfylt, skriver NVE i sin foreløpige konklusjon.

Som følge av at Klive ikke har oppfylt informasjonsplikten, kan de heller ikke kreve betalt av kunden, fastslår NVE.

NVE konkluderer også med at Klive har brutt informasjonsplikten i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Haslev anførte at han ikke var informert om adgangen til å bringe saken inn for reguleringsmyndigheten i tilstrekkelig grad.

– NVE vurderer at det ikke er tilstrekkelig at Klive i sin korrespondanse vedla tilknytningsvilkårene og nettleieavtalen. Når det forelå en uenighet mellom kunden og Klive om beregningen av gebyret, krever informasjonsplikten at Klive aktivt informerer kunden om klageadgangen.

RME

RME (Reguleringsmyndigheten for energi) er organisert som en egen enhet i NVE.

RME sørger for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett. Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester.

Har praktisert ulovlig

Partene har nå fått frist til 27. mars med å gi ytterlige opplysninger i saken. Etter fristens utløp, vil reguleringsmyndigheten fatte endelig vedtak basert på opplysningene som foreligger.

Morten Steien Haslev sier saken har blitt en prinsippsak, og at han er forundret over at Klive forfølger et urettmessig krav som er varslet påklaget til riktig instans.

– Konklusjonen til NVE viser at Klive har praktisert ulovlig og forholdt seg til feil regelverk. I en e-post-utveksling skriver daglig leder Frode Eggestad at jeg som fagmann burde være kjent med gjeldende forskrifter. Så viser det seg at det er jeg som faktisk kjenner regelverket, og Klive har tatt feil. Dersom dette har skjedd flere kunder, er det ikke bra. På grunn av at jeg har nødvendig fagkunnskap, kunne jeg ta denne kampen som minner om David mot Goliat, sier Haslev, og legger til:

– Jeg forventer at Klive AS uoppfordret tilbakebetaler alle andre de har krevd urettmessige penger av.

Tar vedtaket til etterretning

– RME (NVE) er myndigheten som skal gå inn å fatte vedtak på bakgrunn av saksopplysningene ved uenigheter/tvister mellom kunden og nettselskapet. Konkluderer RME (NVE) om at vi har gjort en for dårlig jobb, forholder vi oss selvfølgelig til det, sier daglig leder i Klive, Frode Eggestad til Arbeidets Rett.

– NVE fastslår at Klive har brutt informasjonsplikten i saken med Haslev. Gjelder dette flere kunder?

– Saken her går på vår informasjonsplikt om gebyret, og informasjon til kunden om hans mulighet til å klage. Vi skal ta oss betalt for arbeid vi utfører på eget anlegg, da dette utløses av kunden. Sånn sett har ingen kunder hos oss betalt for noe de ikke skulle, men opplysningen om gebyret og klagemuligheten har vært for dårlig.

– Har Klive i andre tilfeller tatt seg betalt for tjenester uten å informere om det? Hvis ja, vil Klive foreta seg noe overfor disse kundene?

– Ved en kundeutløst endring på Klive sitt anlegg som i dette tilfellet, får vi en melding av en godkjent installatør, og vi returnerer en avtale tilbake som kunden må signere. Det er alltid en dialog mellom oss og kunden. Faktura sendes heller ikke før vi har vært inne hos kunden og utført jobben.

Frode Eggestad svarer slik på kritikken fra Haslev om Klives håndtering av saken:

– Vi kjenner oss ikke helt igjen i at vi har vært uprofesjonelle, men vi forøkte innledningsvis å legge frem saken fra vår side. Sett i ettertid burde vi umiddelbart opplyst om kundens klagemulighet, og valgt ikke å diskutere.

– Har Klive gjort endringer i sin praksis eller vil gjøre endringer som følge av denne saken?

– Dette rettet vi opp i umiddelbart, både når det gjelder informasjon om gebyret og informasjonen ut til kunden.

Klive

Klive er et nettselskap for over 11 000 strømkunder i Nord-Østerdal.

Klive har hovedkontor på Tynset og montørstasjoner i Alvdal og Rendalen.

Klive har strømnett i Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

Selskapet er 100 prosent eid av Nord-Østerdal Kraftlag, og hadde i 2021 en omsetning på drøyt 120 millioner.