I formannskapet i Holtålen kommune den 06.12 ble det stemt at kommunestyret skulle redusere antall medlemmer fra 15 til 11. Dette på bakgrunn av sak 84/22 i formannskap 30.08 der det ble vedtatt at det skulle etableres en gruppe som skulle se på politisk organisering og oppgavefordeling i Holtålen kommune. Vedtaket lød som følger «Det opprettes et utvalg på fire medlemmer, en representant fra hvert parti, med formål å gi kommunestyret en aktiv rolle i det politiske arbeidet sett i sammenheng med strategi og delegeringsreglement. Frist for arbeidet 31.12.22. Det ble oppnevnt 4 navngitte personer, hvorav 3 menn og 1 kvinne. Ordføreren glemte tydeligvis at han hadde vedtatt dette og kalte inn en mann i stedet for den ene kvinnen som skulle være med i gruppa. Dette ble gjort to ganger ved en «forglemmelse». Etter denne «forglemmelsen» ble kvinnen formelt byttet ut i kommunestyremøte 19.10.22, i stedet for å kalle inn kvinnen til neste arbeidsgruppemøte. Man kan undres over hvorvidt ordføreren er opptatt av mangfold i forhold til demokratiske prosesser. Et av forslagene fra arbeidsgruppen var å redusere antall medlemmer i kommunestyret fra 15 til 11. Dette forslaget ble innstilt av formannskapet og skal legges frem for kommunestyret 06.12, sak 124/2022.

Dette mener jeg er en skummel vei å gå for lokaldemokratiet. Faren for at vi ikke får med representasjon fra alle grender, begge kjønn, ung og gammel vil bli stor. Jeg er veldig usikker på om gruppen som har kommet med dette forslaget om å redusere fra 15 til 11 representanter er opptatt av å få med seg mangfold og ivaretakelse av lokaldemokratiet.

Ved å redusere antall representanter blir kontaktflaten mellom innbyggere og folkevalgte redusert. Slik jeg ser det vil innbyggerne oppleve at politikerne blir mindre tilgjengelige og at dem blir i mindre grad synlige og til stede i nærmiljøet. Hvis deler av bygdene/grendene bli svakt representert kan dette gi grobunn for negative oppfatninger at ens eget sted ikke blir hørt. En viktig del av lokalpolitikerens rolle er å være ombud for innbyggerne. Folkevalgte skal kunne ta opp saker innbyggerne er opptatt av og tale deres sak ovenfor kommuneadministrasjonen og i kommunale beslutningsprosesser. Her er det viktig at folkevalgte er synlige og tilgjengelige i hele kommunen. Hvis antallet folkevalgte blir redusert eller hvis deler av kommunen blir underrepresentert er det en fare for at denne rollen svekkes. For meg ser det ut som denne gruppa begrunner reduksjonen med at det blir en besparelse på 100 000,- i året, at kommunestyret kan avholdes i møterom i kommunehuset og at det blir enklere å stille lister ved valg. Å spare 100 000,- på bekostning av lokaldemokratiet syns jeg er en dårlig «deal», og hvor vi har møter er av liten interesse hvis dette skal gå på bekostning av mangfoldet. Det jeg har hørt er at der kommunestyret har gått ned i antall representanter har det blitt vanskeligere å få med folk i politikken. Dette er ikke vanskelig å forstå, siden det er mindre sjanse for de som har lyst til å være med i politikken å komme inn i kommunestyret. I rapporten fra arbeidsgruppen blir det framlagt at maktbalansen mellom partiene hadde vært det samme hvis reduksjonen hadde vært i 2019. Maktbalanse er en ting, men mangfold er noe annet. I valget i 2019 hadde AP kumulert 4 stk., FH 2 kumulerte, PP hadde 2 og SP hadde 2. Det vil si at før valget hadde 9 av 11 representanter vært allerede bestemt, mens kun 2 av dem kunne innbyggerne hatt påvirkning på. Det skal mye til for at de som er kumulert ikke kommer inn. Er dette lokaldemokrati? Vi kan risikere at makten i Holtålen er samlet i en mindre gruppe, og at befolkningen ikke blir hørt. Hvis dagens forslag får gjennomslag med 5 i formannskap og 11 i kommunestyret, så vil de 5 i formannskapet også være med i kommunestyret. Det vil si at hvis makten sitter hos de 5 i formannskapet så trenger de 1 stemme fra en kommunestyrerepresentant for å få gjennomslag og kan overkjøre kommunestyret. Jeg mener at et formannskap på 5 personer og 15 personer i kommunestyret hindrer at makten blir fordelt på en liten gruppe, og makten beholdes hos representantene i kommunestyret. Dette betyr at makta er fordelt med representanter fra Aunegrenda, Hessdalen, Haltdalen, Ålen osv. På denne måten sikrer vi at mangfoldet blir ivaretatt. På bakgrunn av disse betraktningene så anbefaler jeg at kommunerepresentanter som skal møte den 15. desember i Holtålen kommune om å tenke seg om to ganger før de velger å redusere antall representanter fra 15 til 11 stk.