Villreinstammen i Nordfjella skal slaktes

Rein på vinterbeite

Rein på vinterbeite Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Landbruksministeren har gitt sin tilslutning til Mattilsynets anbefaling om å ta ut hele villreinstammen i Nordfjella for å hindre spredning av skrantesyke.

DEL

Det innebærer at bortimot 2.200 rein – det vil si 10 prosent av den norske villreinstammen – vil bli slaktet ned, og hele området lagt øde i mange år.

– Rådene var helt entydige fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet, og det var utslagsgivende. Til tross for at jeg gjentatte ganger har utfordret dem på om det var noen måte å unngå dette på, var rådet det samme, sier landbruksminister Jon Georg Dale til NTB.

Han har derfor bestemt at anbefalingen om nedslakting bør følges, men setter noen premisser. Fagetatene får frist til 15. juni med å utarbeide en plan. Den skal beskrive den praktiske gjennomføringen, framdriftsplanen og relevante smitteforebyggende tiltak.

Skal ikke skyte høydrektige dyr

Beslutningen har vært krevende fordi det trolig er svært få dyr som er syke. Fagetatene har tidligere anslått at det kan dreie seg om et sted mellom fem og 40 dyr.

Målet er at hele villreinstammen skal være borte innen 1. mai neste år. Dale setter som forutsetning at saneringsperioden skal bli så kort som mulig og han presiserer at hensyn til dyrevelferd skal ivaretas.

– Det betyr for eksempel at man bør unngå å ta ut høydrektige dyr. Det er viktig at dette blir gjennomført så skånsomt som mulig, sier landbruksministeren.

Han sier lokale forvaltere i noe utstrekning allerede har fått tillatelse til å sette i gang jakt, men at man altså skal unngå høydrektige simler.

Hvordan avlivningen rent praktisk skal foregå, er ennå ikke avklart. Spørsmålet er om så mange rein kan skytes gjennom jakt eller om man må drive dyrene inn i inngjerdinger og sette opp et mobilt slakteri.

– Dette er spørsmål som fagetatene skal ta stilling til, sier Dale.

Plan for å bygge opp reinstammen

Det skal også utarbeides en konkret plan for å bygge opp igjen villreinstammen i Nordfjella så snart som mulig. Det skal vurderes om det er mulig og faglig forsvarlig å reetablere en stamme før det er gått fem år etter at uttaket er avsluttet. Skrantesyke har en inkubasjonstid på to år.

Grunneiere, beitebrukere og berørte kommuner har gitt innspill underveis i prosessen, og Dale var i april på befaring i området.

Regjeringen vil foreslå ekstrabevilgninger utover det som det kan ventes at etatene selv finansierer. Dale viser dessuten til at det i jordbruksoppgjøret, som er under forhandling, er foreslått å bruke øremerkede midler. Pengene skal gå til organisert beitebruk og arbeid med å forebygge smitte ved bruk av saltslikkestein i Nordfjella-området.

I Nordfjella ble det i fjor påvist tre tilfeller av den fryktede sykdommen Chronic Wasting Disease, eller skrantesyke. Det er første gang sykdommen er påvist i Norge og aller første gang hos rein.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken