Det er med en viss undring vi leser artikkelen om Ren Røros Frontal i Fjell-Ljom. Millionunderskudd avfeies med at Frontal var vesentlig i forbindelse med omprofileringen av Røros E-verk til Ren Røros. Et navnebytte som fremdeles er uforståelig for mange, og det gjør det ikke bedre når en leser at Ren Røros Frontal må skifte navn fordi kunder i Trondheim ikke skjønner hva slags selskap dette er.

E-verket har kun betalt aksjeutbytte en gang de siste ti år, og har ikke vært heldig med sine datterselskaper bortsett fra Ren Røros Digital AS. Vi Tre AS kostet E-verket rundt 40 mill. før det ble slått konkurs, installasjonsavdelingen har hatt et samlet underskudd i årene 2018-2020 på 7.1 mill. kr, Ren Røros Intelligent Automation AS 2.4 mill. og Frontal i størrelsesorden 2.6 til 3.6 mill. kr. I tillegg har selskapet lagt inn flere millioner i aksjekapital i strømportalen Elekt som går med 2.6 mill. kr i underskudd i 2020. Det samme gjelder eierandel i Aventus Green Technologi AS. Kilde: Proff.no

Tankegangen er visstnok at en må vokse, og at veksten må skje utenfor Røros, fortrinnsvis i Trondheim. Det er midler fra kraftproduksjon og salg som må finansiere denne. Etter vårt syn har ikke e-verket kompetanse og kapasitet til at en vil lykkes med en slik strategi. Det er ingen skam å bli ved sin lest.

Av siste forvaltningsrapport ser vi at selskapet har møter med sin største eier, Røros kommune, som har 67% av aksjene. På eiermøter skal samtlige aksjonærer ha anledning til å møte, og vi 2.000 A-aksjonærer bør få samme informasjon som kommunen og ha anledning til å ivareta våre interesser. For øvrig er det slik at det er to aksjeklasser og at kommunen som B-aksjonær ikke kan få vedtatt noe som går utover A-aksjonærenes interesser.

E-verket forvalter kommunens konsesjonskraft. Ifølge avtalen mellom kommunen og e-verket skal den leveres til alminnelig forsyning og komme A-aksjonærene (abonnentene) til gode, det vil si til kostpris. I dag 13 øre pr Kwh. Siden innføringen av energiloven i 1992 har ikke det skjedd, men avtalen gjelder fremdeles og bør overholdes. Det dreier seg om over 20.000.000 Kwh i året.

Det er på tide at A-aksjonærene organiserer seg. Ved omorganiseringen i 1976 var det tenkt at det skulle etableres en aksjonærforening med e-verket som sekretariat. Det ble ikke gjort.

Vi vil gjerne bidra til at en forening blir etablert.