Da er høringsfristen ute. Det viser seg at bopliktspørsmålet har engasjert mange. Nå er tida inne for å flagge politisk standpunkt. Det foreligger en rekke uttalelser fulle av gode argumenter og poenger. Konklusjonene i uttalelsene er sprikende og de politiske partier vil nok trekke forskjellige slutninger ut fra dette. I dag har kommunen vår vedtak om upersonlig boplikt i Røros, Glåmos, og Brekken sentrum. Vi har ikke boplikt ved arv.

Vi mener der er lite å hente når det gjelder kunnskap om boplikt eller opphør av boplikt andre steder i landet. Røros er unik som verdensarvdestinasjon og det vi beslutter må vi finne ut av og stå for sjøl.

Venstre ønsker at fastboende skal prege gatebildet; enten som huseier eller, som leietaker med fast adresse i sentrum. Vi er kritiske til at en rekke sentrums- eiendommer uten fastboende brukes til korttidsutleie i konkurranse med hotellene. Airbnb bidrar til å ødelegge markedet for langtidsleie. Det skaper verken godt naboskap eller godt bomiljø. Samtidig er vi opptatt av ikke å gripe unødvendig inn i innbyggernes liv og planlegging av generasjonsskifter.

Vi ønsker ikke å kvitte oss med gode Rørosambassadører! Det er svært usikkert hvordan boplikt ved arv vil slå ut. Det er fare for at et vedtak i den retning vil redusere verdiene for dagens eiere i alle områder der vedtaket skal gjelde. Det ønsker ikke Venstre.

Oppheving av boplikt i Røros sentrum er vi også imot. Et slikt vedtak vil trolig gi en hyggelig verdiøkning for huseierne, men faren for at utenbygds kapital vil ta over sentrum, mener vi er overhengende. Det vil i så fall fremme en utvikling der Røros sentrum blir dominert av feriehus. Boligprisene vil trolig bli for høye til at unge innbyggere finner mulighet til å kjøpe. Flere sentrale fritidsboliger vil medføre at byen vår framstår som «død» i lange perioder der eierne ikke finner tid og anledning til å være på «hytta». Visby på Gotland er et offer for slik politikk. De fleste sentrale eiendommer der brukes nå som fritidsboliger.

Venstre finner ikke grunn til å endre dagens vedtatte lovverk fordi kommunen ikke har håndhevet dette. Den begrunnelsen godtar ikke vi. Vi ønsker ikke å påføre folk plager og bekymringer uten en skikkelig grunn.

Konklusjon: Røros kommune må i første omgang håndheve dagens regelverk på en skikkelig måte. Korttidsutleie vil da forsvinne. Et slikt vedtak vil ikke medføre verditap for dagens eiere og ingen kan protestere på at vedtatt lovverk faktisk praktiseres. Lengre fram i tid bør praksis evalueres.