36 nye skogområder er vernet – tre av dem ligger i Fjellregionen

Artikkelen er over 2 år gammel

Røros og Holtålen har områder inne på den ferske skogvernlista.

DEL

Nylig vernet regjeringen 36 skogområder i ni fylker. Områdene betegnes som viktige for naturmangfold, og er leveområder for et stort antall truende arter, går det fram av klima- og miljødepartementets nyhetsmelding.

På vernelista finner vi tre områder i Fjellregionen: Utvidelse av Mølmannsdalen naturreservat i Røros, utvidelse av Valsjøberget og Andråsberget naturreservat i Rendalen og dessuten Drøydalen naturreservat i Holtålen.

De fleste av de nye skogområdene som er vernet er privat skog, med unntak av Mølmannsdalen som Statskog-område. Den siste vernerunden omfatter 74 kvadratkilometer skog. Siden verneordningen startet, er 390 skogområder blitt vernet. Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003.

Drøydalen naturreservat i Holtålen er på 1172 dekar, og ligger i Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Ifølge sakspapirene har reinbeitedistriktet uttrykt at vern kan aksepteres dersom de samiske interessene og beitebeiteinteressene er ivaretatt.

Populært turområde

Området som nå er vernet i Mølmannsdalen er på drøyt 4000 dekar, hvorav 3570 dekar er produktiv skog. Det nye totalarealet i naturreservatet blir dermed 4618 dekar.

– Det er store friluftsinteresser i området, med stier, skiløype, åpne buer, badeplass og tilrettelagte bålplasser, står det i verneplanen. Det er natursti og årlige sykkelritt. Storfe beiter i området, og Skogforsk har et forskningsfelt de ønsker å opprettholde.

Et område med hus og dyrkamark på Mølmannsdalsgården er holdt utenom verneområdet.

I høringsrunden ga Røros kommune støtte til verneforslaget, men sa at forskriften må tilpasses slik at området fortsatt kan være et populært tur- og rekreasjonsområde.

Røros Idrettslag står bak idrettsarrangementer med orientering, sykkel og friidrett. Hjertemarsjen går også i området. Idrettslaget hadde innvendinger mot forslaget til verneforskrift, der det var foreslått forbud mot idrettsarrangementer eller andre større arrangement. Idrettslaget bestrider at det er nødvendig med totalforbud.

Opp av Sofaen AS ønsket også forbudet ut av verneforslaget, mens Røros tur- og løypeforening ikke hadde merknader.

Skeptiske bondeorganisasjoner

Det har derimot Røros Bonde- og Småbrukarlag og Rørosbygdenes Bondelag, som har sagt at de ser med stor skepsis på vernet. De påpeker at arealet har vært i aktiv bruk med skogsdrift og beitebruk, og at fisketjønnene er en ressurs som må kultiveres og forvaltes slik at de er attraktive for sportsfiske.

– Aktive brukere i området må fortsatt få rett til anvisning av tømmerblink og allmuen rett til uttak av ved, kommenterer bøndenes organisasjoner.

Når det gjelder moseuttak så er det tre familier som tar ut 300-400 sekker med mose (lav) i dalen per år, og de ber om unntak for dette, og dessuten om nødvendig transport med firehjuling.

Flyttlei for tamrein

Reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag peker på at det går ei flyttlei for reindrifta noen hundre meter nord-nordøst for vernegrensa, og sier det er viktig at reineierne kan bruke motorkjøretøy for å hente rein de har mistet i skogområdene mot Hådalsvassdraget.

Sametinget ba om at de etter høringen fikk muligheten til en oppsummering, og at de deretter kunne komme med en endelig uttalelse. Departmentet har konsultert Sametinget om vernesaken, og uttaler at Sametingets innspill er imøtekommet ved at det er tatt inn omforente formuleringer i verneforskriften om formålsparagrafen, samt om uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid.

– Mølmannsdalen er et område med betydelige samiske interesser selv om det ligger utenfor reinbeitedistrikt, heter det i verneplanen.

Idretten må søke

Departementet viser til at det er betydelige interesser knyttet til friluftsliv og idrett i området. Samtidig kan viktige verneverdier i området være utsatt for slitasje.

Blant annet er det pekt på at det er erosjon i løsmassene flere steder langs eskeren mellom Dalstjønna – Rismotjønna og Rismosjøen. Dette kan skyldes ferdsel eller lek i de fine sandmassene.

Klima- og miljødepartementet har sluttet seg til Fylkesmannens tanker om at det er behov for at større arrangementer i Mølmannsdalen behandles etter søknad. Dette for å unngå å belaste de mest sårbare arealene. Departementet understreker at årvisse eller gjentatte arrangementer kan få rammedispensasjoner som gjelder for flere år.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken