Frykten for fylkesmannen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

La meg først slå fast: Undertegnede er ikke en fiende av Bergstaden Røros, til det har jeg for mange venner og slektniger i byen på fjellet.

DEL

MeningerMen det jeg er opptatt av er regjeringens ødeleggelse av velferdsstaten, med en enorm reformiver og veldige korte høringsfrister på forslag til omfattende forandringer i samfunnet.

-Regjeringen forhandler om store og sjelsettende handelsavtaler bak lukkede dører (TISA/TTIP)

- Statsinstitusjonene har hverken vilje eller evne til å demme opp for storkapitalens pengeplasseringer i skatteparadiser.

- Folkeavstemninger angående kommunereformen er i følge regjeringspartiene en uting. De samme er feige, de skyver Fylkesmannen foran seg. Han får i oppdrag å overkjøre folkeviljen.

I følge Stortingsmeld.33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati ) er verdigrunnlaget for et godt lokaldemokrati bygd over frihet, demokrati og effektivitet. Kommunesammenslåing er en alvorlig inngripen i det lokale demokratiet, og hvor mange av våre demokratiske arenaer står i fare for å forsvinne. Innbyggernes påvirkningskraft kan bli mindre og de lokale politikere blir færre eller forsvinner. I 2004 kom det såkalte innbyggerinitiativ, hvor innbyggerne oppfordres til å lage lokale aksjoner for å fremme sine kampsaker. I denne aksjonsformen kreves det 2 % av stemmene til kommunens innbyggere, eventuelt 300 stemmer. Med disse betraktninger som bakteppe ser vi på Arbeidets Retts betraktninger fra møtet mellom Fylkesmannen og ordførerne/ rådmennene/formannskapsmedlemmer i Os, Røros og Holtålen : «Fylkesmannen vil tvinge Holtålen inn i storkommune med Røros. Kommunereformens konsekvenser har nådd formannskapene i Os, Røros og Holtålen med full kraft»

Ordføreren i Røros lurer på om det er på tide å spørre på nytt. Os og Holtålen spurte virkelig sine innbyggere og fikk et grundig og utvetydig svar, mens innbyggerne på Røros måtte holde kjeft. Hvorfor Hans Vintervold ?

I følge rådmennene i de tre kommunene er økonomien svært dårlig. Røros må betale ned gammel gjeld for å komme seg ut av Robek-lista. Holtålen vil gå i minus de neste tre årene, og Os ligger veldig tynt an på lengre sikt. Hvilket mirakel må skje, hvis tre negative økonomier til sammen skal bli så mye bedre ?

representanten for Røros Høgre innrømmet at hun ble skremt av den økonomiske situasjonsbeskrivelsen. Hun mener at det kan bli vanskelig å opprettholde et like godt tilbud til innbyggerne. Sammenslåing hadde gitt oss mer å rutte med, men hadde ikke løst alle problemer. Representanten fra Holtålen Arbeiderparti hevdet at innbyggerne i Holtålen på sammenslåingstidspunktet ikke var klar over hvilke konsekvenser et NEI ville få. Det blir ordførerens oppgave å forklare! Samtidig innrømmer han at det er vanskelig å se for seg at vi kan spare nok med felles ledelse og administrasjon. Han mener også at å flytte legekontoret fra Ålen til Røros, ja da er det tapt for alltid.

Det som overrasker meg at kommunestyrerepresentanter og medlemmer av formannskapene i de tre kommunene til dels uttrykker undring over den økonomiske situasjonen i sine kommuner. Hvor mye har de vært involverte i økonomistyringsarbeidet ?

Meg bekjent er økonomistyring et arbeid som gjøres for å få oversikt over planlegging og kontroll av ressursbruken i kommunen. Arbeidet danner grunnlaget for prioriteringer og beslutninger. Økonomistyring, strategisk planlegging og det politiske arbeidet bør derfor gå hand i hand. Det er et sett med dokumenter som følger økonomistyringsprosessen, og det er en logisk sammenheng mellom styringsdokumentene.

KOMMUNEPLANEN: omhandler en overordnet og langsiktig strategi for kommunen. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen må naturlig nok være ferdig før budsjettprosessen starter.

ØKONOMIPLANEN : Den rullerende økonomiplanen vedtaes en gang i året av kommunestyret. Denne planen skal dekke minst de neste fire budsjettårene. Videre skal den omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Dette dokumentet må naturligvis være ferdig før drøftingene i årsbudsjettet.

ÅRSREGNSKAPET : Det viser hvordan kommunens midler er blitt anvendt. Det skal utarbeides for hvert kalenderår. En årsberetning følger regnskapet, og gir opplysninger av betydning for å forstå kommunens økonomiske stilling. Når disse dokumentene er i de folkevalgtes hender, da kan de begynne på årets budsjettarbeid !!!

Skal vi tolke uttalelsene fra de tre formannskapsmedlemmene i Os, Røros og Holtålen, så har de vært svært lite delaktige i økonomistyringsprosessene ?

Hvis så er tilfelle (jeg håper inderlig at jeg tar feil ), hva har en i vente ved å slå seg sammen ?

Fylkesmannens lokking og truing at nå må dere gjøre som jeg og regjeringen sier, ellers... er en velkjent strategi i barneoppdragelsen. Eller «vill du itj, se ska du»! Fylkesmannen truet de folkevalgte med at det var ingen veg utenom, for kommunereformen er ikke noe som går over. Hvis de var snille og medgjørlige kunne de få reformstøtte på 35 millioner kroner til de tre kommunene, og et basistilskudd i15 år, med en lineær nedtrapping i 5 år.

Vi kan tenke oss hvilken drakamp og «bismi» det kan bli når det skal forhandles om hvor pengene skal brukes. Da kreves det kunnskaper om økonomistyring ! Vil den sterkestes rett avgjøre alt med en gang ?

Vi har alternativer til sammenslåing av kommunene : vi kjører på interkommunalt samarbeid.

Det blir «tygd opp att og opp att», interkommunalt samarbeid som arbeidsform gir ingen gevinster, og er lite demokratisk. Hvis det er slik, ligger feilen hos systemet eller er politikerne for lite flinke ?

Hvis regjeringen er så bekymret for effektiviteten/økonomien i landets kommuner, hvorfor da velte stadig flere oppgaver over på dem ? Den enkelte kommune kunne klart flere oppgaver med økte overføringer fra staten, under forutsetning av at midlene hadde blitt øremerket til aktuelle oppgaver.

Kommunesammenslåing fører til sentralisering, og utkantene utarmes for folk og ressurser. Det er et uomtvistelig faktum, all forskning viser det. Ordføreren i Røros , nevner i forbindelse med fylkesmannens besøk i Bergstaden, at han er opptatt av å bevare mangfoldet i grendene. Og den største trusselen er å bli stående alene. Ja, hvem blir stående alene, når sentraliseringsspøkelset er ferdig med sin feiekost ?

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags