Tilstrekkelig solid økonomi om tre år

Framover: Rådmann Bernt Tennstrand (t.h) og ordfører Hans Vintervold kan se tilbake på et godt 2016 for Røros kommune. Kommunen kan meldes ut av ROBEK to år før forventet, men må jobbe hardt i enda tre år før kommunens økonomi kan anses for tilstrekkelig solid. Arkivfoto: Tor Enget

Framover: Rådmann Bernt Tennstrand (t.h) og ordfører Hans Vintervold kan se tilbake på et godt 2016 for Røros kommune. Kommunen kan meldes ut av ROBEK to år før forventet, men må jobbe hardt i enda tre år før kommunens økonomi kan anses for tilstrekkelig solid. Arkivfoto: Tor Enget

Artikkelen er over 3 år gammel

Røros kommunes økonomi kan være tilstrekkelig solid rundt år 2020 med dagens økonomiplan.

DEL

Kommunen har lagt fram sin årsmelding for 2016, der rådmann Bernt Tennstrand konkluderer med at kommunen har vært gjennom et godt, men krevende år.

– Det er nødvendig å gjennomføre de vedtatte tiltak og prosjekter for å oppnå ønsket tjenestekvalitet, kapasitet og robust økonomi. Dette har vært utfordrende ettersom omstillings- og effektiviseringskrav nærmer seg det som kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer, skriver han.

Ut av ROBEK

For i fjor viser regnskapet at kommunens netto driftsresultat var 27 millioner kroner, mot 20 millioner året før.

– Kommunen fortsetter trenden fra 2015 med god økonomisk kontroll og små budsjettavvik. Økonomien og driften er på et godt balansert nivå. Årets resultat gir oss derfor en forsiktig optimisme, skriver rådmannen.

Som resultat av den økonomiske forbedringen kan kommunen meldes ut av ROBEK-registret i løpet av 2017 - to år tidligere enn det som i utgangspunktet var forventet.

Må bygge opp fond

Etter fjoråret vil Røros kommune ha et disposisjonsfond på i overkant av fire millioner kroner.

– Økonomien vil være å anse som svak og presset inntil disposisjonsfondet utgjør rundt 10 prosent av frie inntekter - eller 30 millioner 2016-kroner for Røros sitt vedkommende. Med dagens økonomiplan betyr dette at kommunens økonomi kan anses å være tilstrekkelig solid rundt år 2020, skriver Tennstrand.

Gode tjenester

Rådmannen skriver videre i årsmeldinga at kommunen i all hovedsak leverer gode tjenester.

– Samtidig skal vi erkjenne at vi kan bli bedre. Vi skal alltid arbeide med å utvikle tjenestene slik at de blir faglig bedre og mest mulig effektive, skriver han.

Fjoråret viste også at de fleste virksomhetene hadde relativt små avvik i forhold til budsjettet og at de gjennomførte tiltakene i løpet av året hadde virkning som forutsatt og viser god økonomistyring.

– Stabsavdelingene hadde et samlet mindreforbruk på 0,2 millioner kroner, mens oppvekst hadde 2,8 millioner i mindreforbruk inkludert bosetting av flyktninger. Fortsatt representerer finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager stor usikkerhet, og fordrer at kommunen har god styring med driften av egne barnehager. Tjenesteområde helse og omsorg viste et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner, kulturområdets mindreforbruk var 0,8 millioner, mens tekniske områder hadde et merforbruk på 2,7 millioner kroner, skriver rådmannen.

Barnehage og omsorg

Barnehagene i Røros sentrum ble slått sammen til én virksomhet i 2015. Regnskapet viser at det har gitt positive effekter for kostnadene knyttet til drift.

– Men fortsatt er det utfordringer knyttet til å komme på et bærekraftig kostnadsnivå for denne virksomheten, skriver Tennstrand.

Han peker også på at planleggingen av ny omsorgsstruktur har hatt sentralt fokus i 2016, og at tjenesten står foran store og nødvendige endringer.

– Presset på korttidsplass, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering har økt noe, men på grunn av godt arbeid i tjenestene, har pasienter fått andre tilbud som har dekket derres behov, peker rådmannen på.

Mange ansatte

I 2016 ble det utført 407 årsverk med drøyt 600 ansatte i Røros kommune. Det er på samme nivå som året før. Sykefraværet var totalt på drøyt 8,2 prosent.

– Røros kommune har en meget kompetent kommuneorganisasjon med ansvarsbevisste medarbeidere som i sin hverdag gir kvalitativt gode tjenester. De ha vært viktige bidragsytere i kommunens arbeid med å snu en krevende økonomisk situasjon, skriver rådmannen.

Artikkeltags