NIBR gjennomførte også i 2007 en evaluering av Kulturminnefondet, og peker nå på at funnene i den nye evalueringen levner liten tvil om at Kulturminnefondet lykkes i å nå målene som er satt både i vedtekter og tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen fremstår stadig mer effektiv og profesjonell.

Les også:  Kulturminnefondet vil nå flest mulig

Positive spor

Hovedbildet i brukerundersøkelsen er at Kulturminnefondet fungerer mye bedre som et lavterskeltilbud i dag enn noen gang tidligere.  Arbeidet som er gjort med å forenkle og forbedre søknadsprosessen har satt positive spor. Fondet er blitt mye mer profesjonelle, slik både omverdenen og fondets egne ansatte ser på det siden forrige evaluering.

Les også: Inngår fem års samarbeid - Støtte til lokale kulturminnetiltak - 41 søkere til rådgiverstilling

NIBR skulle også gjennomgå organiseringen og vurdere plasseringen av Kulturminnefondet. Når resultatene er så gode ser ikke NIBR noen grunn til å foreslå endringer Lokaliseringen til Røros betraktes som fordelaktig. Med dagens digitale løsninger er det mulig å utvikle statlige arbeidsplasser også i distriktene. Styret i Kulturminnefondet er enige i denne hovedkonklusjonen.

Det er også gjennomført en brukerundersøkelse der mange har svart. Det viser at det er stort engasjement for Kulturminnefondet. Mange av brukerne mener at Kulturminnefondet bidrar til verdiskaping gjennom å ivareta tradisjonshåndverk og ved å bevare kulturarv og kulturminner.

- Det er gledelig å se en så god dokumentasjon på den positive utviklingen som Kulturminnefondet er inne i, sier direktør Simen Bjørgen, som takker alle ansatte, styret og Klima- og miljødepartementet for det gode samarbeidet. Videre takker han alle eiere av verneverdige kulturminner for den store private innsatsen som legges ned i bevaringsarbeidet.

Kulturminnefondet

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.