Røros kommune, bibliotek og Falkbergets hus

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDet har i den siste tiden vært et engasjement i lokale medier og sosiale medier omkring Falkbergets Hus/Falkbergetsenter (begrepene brukes litt om hverandre i dette innlegget), og et slikt engasjement i lokalsamfunnet er alltid positivt.

Det har av noen blitt etterlyst hva Røros kommune mener i denne saken. Røros kommune er som utgangspunkt svært glad for at noen lokale initiativtagere har jobbet, og jobber for, å få Falkbergets diktning og liv ytterligere fram i lyset.

Ytterligere skrives fordi det også i dag er mange som arbeider for å sette fokus på dette arbeidet. Falkberget-Ringen arbeider jevnt og trutt gjennom året for at Falkbergets navn ikke skal glemmes. Det samme gjør svært mange enkeltpersoner. Ingen nevnt, ingen glemt.

Røros kommune støttet det arbeidet som førte fram til den rapporten som nå foreligger. Dette betyr selvfølgelig ikke at kommunen nødvendigvis er enig i alt som står i rapporten. Mye av det som står der er politiske spørsmål som ikke har vært oppe til behandling på det stadiet vi er i prosessen akkurat nå.

Størrelsen på et slikt senter er det ikke tatt stilling til, hvor dette skal ligge er det heller ikke tatt noen avgjørelse på. Men Røros kommune hilser initiativet velkommen, og vi, i likhet med initiativtagerne og arbeidsgruppa som har jobbet fram denne rapporten, ønsker at Johan Falkbergets diktning og liv skal kunne oppleves og formidles i sentrum av Røros i framtiden.

Så viktig mener vi at dette er at vi, før initiativgruppa hadde startet sitt arbeid, gjorde et vedtak i kommunestyret i forbindelse med framtidige biblioteklokaler i Røros. I dette vedtaket heter det: « ……….Innhold og lokalisering av et fremtidig bibliotek skal styrke sentrumsutviklingen på Røros, og lokalisering må derfor også vurderes i et byutviklingsperspektiv (blant annet i forhold til miljø, næringsutvikling, bosetning, synliggjøring, tilgjengelighet, trafikkavvikling, parkering).» I det samme vedtaket står det at: «Et nytt, fremtidig bibliotek bør fortrinnsvis samlokaliseres med et Falkbergetsenter, og eventuelt verdensarvsenter og andre publikumsrettede funksjoner…….»

Det er viktig for Røros kommune å understreke at vår viktigste oppgave som kommune i denne sammenhengen er å ta ansvar for bibliotekdrift og gode biblioteklokaler som er tilpasset framtida. Røros kommune har ikke tatt stilling til hvor dette skal være. Det eneste som står om dette er at det skal sees i et by- og sentrumsutviklingsperspektiv, samt at det fortrinnsvis bør samlokaliseres med et Falkbergetsenter. Med andre ord er det politikerne som, med bakgrunn i dette vedtaket, må avgjøre hvor de ønsker at et framtidig bibliotek skal ligge.

Dette vil da også være førende for hvor et Falkbergetsenter skal ligge. Dette er et av flere forhold som politikerne skal ta stilling til når kommunens økonomi er slik at dette kan realiseres. Det er heller ikke tatt stilling til verken driftsform av et Falkbergetsenter, kommunale tilskudd til dette, eller omfang og størrelse.

Det er naturlig at arbeidsgruppen som jobber med Falkbergets hus har forventninger til kommunal deltagelse her. Men samtidig er det da også naturlig at kommunen sier noe om de forhold som berører dette, som for eksempel driftsøkonomi, driftsform, omfang, størrelse og framdriftsplan. En regner det som naturlig både for arbeidsgruppa som jobber med Falkberget og for Røros kommune at det vil være hensiktsmessig for alle parter å samkjøre arbeidet på en slik måte at det er til det beste både for biblioteket og for Falkbergets hus. Det er også naturlig at det i løpet av noenlunde kort tid kommer en politisk sak der noen prinsipielle avklaringer knyttet til et Falkbergetsenter blir drøftet politisk i Røros kommune.

For ordens skyld knyttes det noe ord også til debatten om Ratvolden i denne sammenhengen. Ikke hvorvidt et framtidig Falkbergets hus skal ligge der, det er det redegjort for tidligere.

Men som eiere av Ratvolden har kommunen brukt betydelige midler de senere årene for å vedlikeholde bygningene på Ratvolden. Nå i høst vil vi eksempelvis skifte ut deler av panelet på hovedhuset, og neste år skal dette males.

Det er viktig at vi kan vise til at Johan Falkbergets hjem er i rimelig god forfatning. Og det er grunn til å tro at når vi en gang i framtiden har et bibliotek og et Falkbergetsenter ferdig, så vil også dette føre til at Ratvolden får et større besøk enn tilfellet er i dag.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags