Går for bompenger

Ønsker bom: Bjørn Salvesen (SV) vil ha bompenger på fylkesvei 30. Arkivfoto: Guri Jortveit

Ønsker bom: Bjørn Salvesen (SV) vil ha bompenger på fylkesvei 30. Arkivfoto: Guri Jortveit

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesvei 30 mellom Støren og Røros må utbedres og Røros kommune går inn for å arbeide videre med en bompengefinansiering av utbedring og oppgradering av veistrekningen.

DEL

- Den eneste veien videre med denne veien er med bompenger.

Det sa Bjørn Salvesen (SV) under behandlingen i formannskapet i Røros i går. Han fikk full og enstemmig tilslutning fra resten av formannskapet om at Røros kommunestyre skal vedta å støtte oppstart av et forprosjekt.

1,5 millioner kr.

I vedtaket heter det at utbedringen av fylkesveien blir delvis finansiert med bompenger. Videre at «Kommunestyret ber om å få framlagt en sak med endelig vedtak om bompengefinansiering etter at forprosjektet er gjennomført og nødvendige tiltaksutredninger er gjort».

Et slikt forprosjekt er beregnet å koste 1,5 millioner kroner. Av dette skal halvparten betales av fylkeskommunen. Den resterende halvparten kommer fra de tre kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros med 250 000 kroner hver.

Generelt dårlig

Kommuneplanlegger Øystein Engan skriver i sin redegjørelse til saken at fv 30 har «generelt dårlig framkommelighet grunnet krapp kurvatur, smal veibredde og til dels dårlig sikt. Veien er nedslitt, vann ligger i veikroppen, veikantene svikter og asfalten sprekker opp. Behovet for en utbedring er stort». Det blir dessuten anført at veien er utsatt for både erosjon og skred, med store skader på veien som følger. Dessuten er det lange omkjøringsruter når veien må stenges.

Økt sikkerhet

Det er derfor mye som taler for å få fortgang i utbedringsarbeidet. Det vil øke sikkerheten ved de rasutsatte strekningene, fjerne ulykkespunkt og gi en jevnere veistandard gjennom hele strekningen. Også sikkerheten for de myke trafikantene, spesielt gjennom tettstedene, vil bedres. Konkurransekraften og arbeidsforholdene for transportnæringen bedres og en bedre fremkommelighet vil også øke attraktiviteten for de tre berørte kommunen som en bo- og arbeidsregion, samt for turistnæringen.

Lokal forankring

Behovene er slik tydelig uttrykt, men samtidig har fylkeskommunen gitt beskjed om at et så omfattende utbedringsarbeid ikke er mulig uten at bilistene sjøl bidrar, altså i form av bompenger. Innkreving av bompenger på offentlig vei må godkjennes av Stortinget og det forutsetter at forslaget kommer lokalt og har lokal forankring. Det har den såkalte «Gruppe 30» sørget. Den består av de involverte kommunene, samt fylkeskommunen og involverte næringer. De går samlet inn for å støtte et forprosjekt. Saksframlegget som ble behandlet i Røros formannskap er da også felles for alle tre kommunene.

Under behandlingen i formannskapet ble det fra flere understreket viktigheten av at det er enighet om et felles løft og finansiering, og at pengene til forprosjektet ikke er bortkastet. Det ble blant annet vist til at et liknende forslag for fylkesvei 705 strandet da en av kommunene der trakk seg og forarbeide med økonomiske utgifter var bortkastet.

Saken vil bli lagt fram for kommunestyret for endelig godkjenning.

Artikkeltags