-Autorisasjonen er utrolig viktig både for Rørosregionen og for oss som institusjon, og det er ekstra hyggelig at Miljødirektoratet gir oss et svært godt skussmål, sier museumsdirektør Odd Sletten.

Det er Miljødirektoratet som forvalter ordningen med besøkssentre for blant annet verdensarv. Rørosmuseets autorisasjon løper ut nå ved nyttår, og gjennom 2021 har det pågått en prosess for å bli autorisert for en ny femårsperiode. Miljødirektoratet har evaluert driften av verdensarvsenteret, bl.a. gjennom en befaring sammen med Riksantikvaren i oktober, og gitt fornyet autorisasjon til og med 2026.

– Vi har en dyktig stab med bredt sammensatt kompetanse i Rørosmuseet, og det er lagt ned en stor innsats i å bygge opp senteraktiviteten gjennom de første fem årene, sier Sletten.

Han er godt fornøyd med Miljødirektoratets vurdering og berømmer både museets ansatte og de mange samarbeidspartnerne for jobben som er gjort. I sin evaluering av senteret vektlegger Miljødirektoratet blant annet skoleprogrammet som tilbys alle skolene i verdensarvkommunene, høy kvalitet på utstillinger og et bredt formidlingstilbud.

Videre framhever direktoratet det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene i regionen, herunder verdensarvkoordinator, kommunene, fylkene, nasjonalparkforvaltningen, utdanningsinstitusjoner og Riksantikvaren.

«Samarbeidet med kommunene og fylkeskommunene, avtalen mellom MiST AS og Verdensarvrådet og prosessen i forbindelse med avtaleinngåelse framstår som forbilledlig med tanke på å sikre godt samarbeid, eierskap og lokal forankring.» sies det i brevet fra Miljødirektoratet.

– Vi jobber hver dag for å formidle verdensarvverdiene i Røros bergstad og Circumferensen, og synes det er betryggende at vår oppdragsgiver er fornøyd med måten vi løser oppdraget på, sier Sletten.-Det er viktig for oss både med det gode samarbeidet lokalt og den gode dialogen med Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Sammen skal vi ta vare på og formidle verdensarven både i dag og i framtida, avslutter en fornøyd museumsdirektør.

Besøkssenter

Et besøkssenter for verdensarv skal spre kunnskap og skape oppmerksomhet om de fremragendeuniverselle verdiene til norske verdensarvområder, gi forståelse for hvorfor disse skal tas vare på og sette den norske verdensarven inn i et internasjonalt perspektiv.

Formålet med å reautorisere besøkssentrene er å sikre at sentrene oppfyller kravene i retningslinjene.

Besøkssenter verdensarv Røros bergstad og Circumferensen ble første gang autorisert i 2017, og er nå videre autorisert for fem nye år.

Miljødirektoratet har vurdert søknaden og i hvilken grad den kan oppfylle formålet med besøkssentre generelt og verdensarvsentre spesielt, slik dette er nedfelt i retningslinjene.