Klare meldinger fra politikerne i Folldal om rovviltforvaltningen

ROVDYRDREPT SAU: Folldal er en av kommunene i beiteprioritert område i Hedmark. I Folldal er det jerv som tradisjonelt er det rovdyret som skaper problemer for beitenæringa. Illustrasjonsfoto.

ROVDYRDREPT SAU: Folldal er en av kommunene i beiteprioritert område i Hedmark. I Folldal er det jerv som tradisjonelt er det rovdyret som skaper problemer for beitenæringa. Illustrasjonsfoto. Foto:

De framsnakker nødvergeretten, og sier de stiller seg undrende til at politi og påtalemyndighet ser ut til å starte omfattende etterforskning av lovlige handlinger.

DEL

Endringer i rovviltforvaltningen er ute på høring, og Folldal kommune er blant dem som vil la seg høre i saken. Formannskapet diskuterte endringene i et møte nylig, og saken går videre til behandling i kommunestyret.

Nødvergeretten er noe av det politikerne i Folldal berører i sin uttalelse.

– Det forutsettes at nødvergeretten ikke skal innskrenkes, heter det i vedtaket fra formannskapet, der det også understrekes at felling av rovvilt under de gitte omstendigheter som tillater bruk av nødvergeretten, er en lovlig handling.

– Man stiller seg undrende til at politi og påtalemyndighet i en del tilfeller ser ut til å starte omfattende etterforskning på rutinemessig grunnlag av det som i utgangspunktet er en lovlig handling. Dette vil kunne medføre en betydelig tilleggsbelastning for den dyreeier som ser seg nødt til å ta i bruk nødvergeretten i en gitt situasjon, og vil i verste fall kunne medføre at dyreeiere vegrer seg mot å ta i bruk nødvergeretten for å beskytte husdyr, står det i vedtaket.

Nei til store regioner

Formannskapet i Folldal fraråder å redusere antall rovviltregioner, og mener en reduksjon vil svekke mulighetene for lokal innflytelse på soneinndeling og fellingskvoter.

– Når soner for rovvilt og beiteprioriterte områder skal fordeles innenfor en så stor enhet som den foreslåtte region Østlandet med vidt forskjellige kulturer for utnyttelse av utmarka, utvannes muligheten for å nå fram med lokal kunnskap og ønske om lokale prioriteringer. Dette vil medføre at konfliktnivået øker, og at mere av lokalt engasjement vil forflytte seg ut av rovviltregioner og rovviltnemnder og over på andre arenaer, konkluderer politikerne i Folldal med.

I sin innstilling overfor kommunestyret anbefaler formannskapet at det nye Innlandet fylke med Hedmark og Oppland bør være en rovviltregion.

Ei heller støtter folldølene forslaget om å lage et nytt nivå med område sør og nord i Norge i tillegg til rovviltregionene.

– Det vil svekke rovviltregioner og rovviltnemndene sin myndighet og vil bidra til mindre lokal innflytelse, mener folldølene.

Landbruk også

Formannskapet støtter derimot at Landsbruksdepartementet skal gis rett til å uttale seg om regionale forvaltningsplaner for rovvilt, og de tar til orde for at økt husdyrfaglig kompetanse vil kunne virke konfliktdempende. At departementer og direktorater for landbruk og miljø samhandler, mener formannskapet i Folldal at er bedre enn at utøvende beitebrukere kommer i skvis mellom departement og direktorat med ulike innfallsvinkler. Det påpekes at Mattilsynet som er underlagt Landbruksdepartementet krever reduserte tap av husdyr på utmarksbeite, mens Klima- og miljødepartementet sitter med myndigheten på fellingskvoter.

Politikerne i Folldal støtter videre at kommunene skal ha klagerett på vedtak vedrørende felling av rovvilt, og likedan støtter de tiltak for effektivisering av lisensjakt på jerv. Folldølene mener jervejakta bør starte samtidig med reinsjakta 20. august. Også opprettelsen av en uavhengig klagenemnd får støtte fra Folldal.

– Det er viktig at nemnda også har husdyrfaglig kompetanse, heter det i vedtaket.

Ville moderere ordlyden

Under debatten i formannskapet ville Samlingslistas Brit Kværness moderere ordbruken i høringsuttalelsen fra Folldal. Hun ville ta vekk administrasjonens forslag til ordlyd rundt nødvergeretten, der det står at man stiller seg undrende til at politi og påtalemyndighet i en del tilfeller ser ut til å starte omfattende etterforskning av en i utgangspunktet lovlig handling.

Videre ville Kværness moderere ordlyden om rovviltregioner. Hun mente det ikke gikk at å si at konfliktnivået vil øke, men derimot at det kan øke. Ingen av de andre i formannskapet støttet Kværness' forslag.

Kværness mente saksframlegget var tendensiøst, men fikk motbør på dette:

– Jeg er uenig. Vi bør mene noe. Skal vi representere vår kommune og Nord-Østerdalen, må si si noe om rovdyrsituasjonen her. Det er bra å være klar og tydelig på at vi har store problemer, sa Jon Olav Ryen (Sp).

Også Egil Eide (Sp), Tommy Kristoffersen (Ap), Øyvind Øien (Samlingslista)og Eva Stuedal (Sp) tok ordet i saken, og stilte seg bak innstillingen fra administrasjonen.

– Det blir verre, vi vet at det skjer uansett, sa Stuedal i en kommentar om konfliktnivået.

Rovviltforvaltning på høring

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i naturmangfoldloven, forskrift om forvaltning av rovvilt og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Ett av forslagene går på å slå sammen rovviltregioner. I dag er Hedmark egen region, men det er forslag om å gå ned fra åtte til fire regioner, med én region for Østlandet, der Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold, Telemark og Agder inngår. Et annet forslag går på fem regioner, der den ene blir Innlandet, Oslo og Viken.

Trøndelag inngår i dag i region Midt-Norge, som også omfatter Møre og Romsdal. Forslaget her er at region Midt-Norge blir Nordland og Trøndelag, mens Møre og Romsdal går til region Vestlandet.Artikkeltags