Regjeringa viser gjennom stortingsmelding 21 «Ulv i norsk natur» at de prioriterer ulv framfor muligheten til å ha beitedyr i naturen.

Dette går på bekostning av å drive næring i distrikts-Norge og utnytte de enorme ressursene som ligger i utmarka. Høyre ønsker å framstå som et næringsparti, men det gjelder tydeligvis ikke i distrikts-Norge. Hedmark Senterparti anbefaler derfor regjeringa å lytte litt til sine folk utenfor ring 3 i Oslo.

Hedmark Senterparti mener at Norge ikke har ansvar for å forvalte en finsk-russisk ulvestamme som har innvandret i løpet av de siste tiårene. Ulven er heller ikke utrydningstruet etter internasjonal rødliste, og bevaring av dens genetiske mangfold er ivaretatt i internasjonal forvaltning. Vi ønsker derfor verken 3 ynglende par eller 5-8 ynglende par der man teller med grenseflokker på svensk side.

Regjeringen mener at de kan utvide ulvesonen nordover fordi det ikke er beitedyr eller tamrein i området. Da er det på sin plass å minne om hvorfor det finnes lite beitedyr i dette området. Det skyldes stort rovdyrpress fra ulvesona gjennom mange år! Bøndene i området har sluttet å bruke utmarka til beite. Flytter du ulvesona – forskyves trykket videre nordover. Ytterligere beiteområder utsettes for det samme trykket, og enda flere beitebrukere må gi opp å utnytte utmarka. Ulven går etter mat. Det er helt logisk at når beitedyra flyttes, flytter ulven etter.

Dette underbygges av statistikk på tap av husdyr til rovdyr. I takt med at tapstallene har gått ned i grensekommunene til Sverige, har også antall beitedyr og antall bønder som driver beitebruk gått ned. Statistikken viser tydelig at dette problemet forskyver seg vestover og nordover. Når trykket på nye områder blir for stort, blir det mindre beitedyr fordi mange bønder gir opp. Slik flyttes rovdyrplagene videre til neste område med beitebruk.

Jeg minner også om at det er nødvendig å sikre landets sørligste samiske reindriftskultur som er sterkt truet av store rovdyrtap. Som urbefolkning er sørsamene beskyttet av ILO-konvensjonen som Norge har ratifisert. For å sikre sørsamisk kultur, språk og identitet må bufferområdene utvides - ikke reduseres.

Hedmark Senterparti aksepterer ikke at de store utmarksressursene i Hedmark og landet for øvrig skal legges brakk, og utmarka skal gro igjen fordi vi skal forvalte en finsk-russisk ulvestamme. Vi vil ikke at næringsgrunnlaget skal tas fra innbyggerne i Hedmark. Vi ønsker å utnytte alle utmarksressursene vi har i næringssammenheng, og vi vil ha bolyst og aktive grender over hele Hedmark.

Vi ønsker derfor ikke ynglende ulv i Norge – verken 3 par eller 5-8 telt sammen med svenskenes flokker. Da har vi heller ikke behov for ulvesone – uavhengig av hvor den er.