Det er felt seks jerver, tre ulver, fire bjørner og ei gaupe i eller nær Gammeldalen

Gammeldalen i Tynset ligger i et område som er prioritert for beitedyr.

DEL

Gammeldalen ligger i likhet med mesteparten av Nord-Østerdalen i grønn sone i forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark.

I planen står det at grønn sone er et prioritert beiteområde der det ikke skal være rovdyr som representerer et skadepotensial. Yngling av gaupe og hekking av kongeørn kan forekomme. I blå sone finnes områder som både er viktige for å ivareta bestandsmål for rovvilt, men også beite. Det er dessuten en egen ulvesone.

Planen sier at det er krevende å oppnå helt rovviltfrie områder, og at rovviltet vil bevege seg på kryss og tvers av de administrative inndelingene.

I Gammeldalen og tilgrensende områder er det ifølge Miljødirektoratets Rovbase på nettet siden 1996 felt seks jerver, tre ulver, fire bjørner og ei gaupe, enten under lisensjakt, kvotejakt eller skadefelling.

Både i 2000, 2013 og 2014 er det felt ulv. I årene 1998, 2008, 2010 og 2016 ble det felt bjørn.

Skadefelling og lisensfelling

Skadefelling er aktuelt når rovvilt som bjørn, gaupe, ulv og jerv gjør skade på beitedyr.

I beitesesongen er det Fylkesmannen som gir en eventuell fellingstillatelse, etter at rovviltkontaktene fra Statens naturoppsyn har sett på skadde og drepte beitedyr og dokumentert skadeårsaken.

Det kan bare gis fellingstillatelse innenfor den kvoten og den områdeavgrensingen som er satt av en rovviltnemnd, eller av Miljødirektoratet.

Kommunens ansvar er å ha fellingslag på plass i forkant av hver beitesesong. Staten betaler godtgjørelse til mannskapene.

Lisensfelling er av Stortinget utpekt som hovedvirkemiddel for bestandsregulering av rovvilt. Lisensjegere må være over 18 år og registrere seg. Når bestandsmål er oppfylt, er det regionale rovviltnemnder som setter kvotene.

Artikkeltags