I Klassekampen 18. desember kritiserer Bjørgulf Braanen Regjeringen for å ha overprøvd de regionale nemndene når de ønsket å skyte ut 17 dyr (tre familiegrupper) inne i selve ulvesona. Dette i tillegg til de ulvene som er skutt utenfor sona.

Braanen har stor tillit til de regionale rovviltnemndene. Han synes å mene at rovviltnemndene forvalter de marginaliserte rovdyrbestandene våre på faglig forsvarlig vis, og at de opptrer i tråd med den todelte målsettingen om både å sikre en levedyktig beitenæring og levedyktige rovdyrbestander. Braanen finner det følgelig provoserende ikke bare at overordnet myndighet (helt unntaksvis!) setter foten ned, i følge Braanen bryter regjeringen endatil med spillereglene når regjeringen gjør dette.

Blant disse spillereglene står de berørte partenes rett til å påklage forvaltningsvedtak fra lavere nivå opp til et høyere nivå ganske sentralt.

Rovviltnemdene gjør ikke jobben de er pålagt med å forvalte statlig rovviltpolitikk på forsvarlig måte, jfr. den dobbelte målsettingen. Med nemndenes sammensetning er det heller ikke veldig merkelig, Braanen. Nemndene er praktisk talt renset for representanter som måtte kjenne ansvar for levedyktige rovdyrbestander, til gjengjeld er de fylt opp av fylkespolitikere med ensidig fokus på beitenæringen.

De holdes til en viss grad i sjakk ved at de groveste overtrampene risikerer å bli påklaget og unntaksvis overprøvd, en praksis som Braanen da mener er regelstridig overkjøring av distriktene.

En annen og bredere sammensetning av rovviltnemndene , der det også er plass for rovdyrtilhengere, er nødvendig for å kunne forvalte norsk rovdyrpolitikk bedre og minske konfliktnivået. Dette er også konklusjonen i evalueringsrapporten av rovviltnemndene som NINA gjorde for noen år siden, men som ser ut til å bli liggende i en skuff i Klima-og miljødepartementet.

Braanen viser også til at tidligere i høst sendte 150 ordførere brev til statsminister Erna Solberg med protest mot regjeringens rovdyrpolitikk (som ble fulgt opp i eget møte med Ola Elvestuen, Bård Hoksrud og statsministeren).

Det påstås i brevet at rovviltforliket ikke etterleves, men holdbare eksempler mangler og faktafeil er det flere av.

Ordførerbrevet er følgelig et dårlig argument for en annen rovviltforvaltning.