Utvider høringsretten for samer

Dette samiske flagget var laget i Karasjok i forbindelse med feiringen av samefolkets dag.

Dette samiske flagget var laget i Karasjok i forbindelse med feiringen av samefolkets dag. Foto:

Regjeringen vil sikre mer effektive prosesser og større forutsigbarhet for partene i saker som berører samer.

DEL

Regjeringen foreslår å lovfeste konsultasjonsretten med samene. Det er allerede slik at samene som urfolk har rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. Det nye i forslaget er at det skal bli klare lovregler for konsultasjoner med samene.

- Konsultasjonsretten innebærer en bestemt måte å legge opp prosessen på. Den gir derimot ikke rett til et bestemt resultat. Retten til å bli konsultert er mer enn en rett til å bli hørt. Samiske interesser skal kunne komme tidlig inn i aktuelle prosesser, og ha muligheten til å påvirke resultatet. Formålet med konsultasjoner er å oppnå enighet, heter det i forslaget fra regjeringen.

- Det var lenge uklart hvordan vi skulle tolke plikten til å konsultere. Mye tid gikk med på å diskutere prosess, tid som i stedet kunne vært brukt til å diskutere løsninger i de konkrete sakene. Det var derfor en viktig milepæl da regjeringen og Sametinget i 2005 ble enige om prosedyrer for hvordan konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget skulle foregå, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Lovreglene viderefører i all hovedsak dagens konsultasjonsprosedyrer, men dagens regler gjelder bare for statlige etater. Nå foreslås det at også kommuner og fylkeskommuner plikter å konsultere representanter for berørte samiske interesser.

- På den måten følger vi opp den folkerettslige plikten til å sørge for hensiktsmessige prosedyrer for konsultasjoner – uansett hvilket forvaltningsnivå som fatter avgjørelsene.

Det er imidlertid noen unntak i lovforslaget:

Sametinget har ikke konsultasjonsrett etter reglene i sameloven i saker hvor Sametinget har innsigelsesadgang etter plan- og bygningsloven. Unntaket gjelder også saker etter energi- og vassdragslovgivningen.

- Her vil innsigelsesordningen som helhet ivareta de samme hensynene som konsultasjonsordningen, og vi unngår lag-på-lag-prosesser. Dette er i tråd med regjeringens mål om å forenkle prosesser og redusere byråkrati. Reglene om konsultasjoner i sameloven gjelder heller ikke i saker om statsbudsjettet.

Loven forankrer plikten for kommuner og fylkeskommuner til å konsultere representanter for berørte samiske interesser. Det skal lages en veileder for kommuner og fylkeskommuner som skal skissere fleksible ordninger for hvordan konsultasjoner skal gjennomføres.

Det har vært hevdet at en lovfesting begrenser det kommunale selvstyret, men regjeringen sier at konsultasjonsplikten ikke endrer på det kommunale selvstyret.

- Sjøl om det skal konsulteres med formål om å oppnå enighet, er det fremdeles myndighetene som fatter den endelige beslutningen. De berørte samiske interessene har ikke vetorett. Myndighetene kan avslutte konsultasjonene hvis saken er tilstrekkelig opplyst, partenes vurderinger har kommet klart fram, og det til tross for konsultasjonene ikke er mulig å oppnå enighet i saken.

- Hva er fordelen med konsultasjoner?

- Gode konsultasjoner bidrar til enklere prosesser ved at tiltakene kan gjennomføres smidigere og raskere, og til at vi unngår klager og rettsprosesser. Selv om prosessene i utgangspunktet kan ta noe mer tid, vil saksbehandlingen samlet sett ofte bli mer effektiv. Selv om vi ikke alltid blir enige, ser vi at konsultasjonsprosedyrene bidrar til mer kunnskap og økt forståelse for situasjonen og behovene i det samiske samfunnet. En god prosess gir bedre grunnlag for beslutningene, og kan bidra til at de aktuelle tiltakene treffer bedre og er enklere å gjennomføre.

Artikkeltags