Krever at både Storsteigen og Nord-Østerdal VGS består

Tilsyn: Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved Nord-Østerdal videregående skole på bakgrunn av en klagesak om mangelfull opplæring. Tilsynet avdekket fire lovbrudd. Hedmark fylkeskommune har frist til 4.mai med å kommentere den foreløpige tilsynsrapporten.

Tilsyn: Fylkesmannen har gjennomført tilsyn ved Nord-Østerdal videregående skole på bakgrunn av en klagesak om mangelfull opplæring. Tilsynet avdekket fire lovbrudd. Hedmark fylkeskommune har frist til 4.mai med å kommentere den foreløpige tilsynsrapporten.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Arbeidsutvalget (AU) i Regionrådet for Fjellregionen kommer nå med en høringsuttalelse til utredningen fra Norconsult angående videregåendeskole- og tilbudsstruktur i regionen.

Les også sakene: Mer samarbeid - Fra 87 til 38 avgangselever - Varsler endringer i tilbudet

På grunn av utsatt møte 7. september har AU behandlet saken via mail. Det vil bli protokollført at fylkesrådet i Hedmark avsto fra å stemme, siden det skal arbeide videre med saken og fremme forslag til vedtak i fylkestinget.

De øvrige stemmeberettigede (ordførerne) har dermed gjort følgende vedtak: Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen krever at det legges til grunn for det videre arbeidet med skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark at Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole består. Det bes om at Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune samarbeider tett om å gi ungdommen i Fjellregionen et bredest mulig tilbud med samordning av tilbudene ved NØVGS og Røros VGS.

Det var Hedmark fylkeskommune som fikk utarbeidet en rapport om skole- og tilbudsstrukturen ved de videregående skolene av Norconsult.

Rapporten ble laget med utgangspunkt i at det nye inntektssystemet reduserer inntektene til Hedmark fylkeskommune og at befolkningsframskrivingene til SSB forteller om redusert antall elever i de videregående skolene i årene som kommer.

Fylkeskommunen har beregnet reduksjonen i inntekter på om lag 140 millioner kroner i 2019 sammenlignet med 2014.

Befolkningsframskrivinger fra SSB viser en total nedgang i gruppen 16-18 åringer i Hedmark på 580 fra 2015 til 2023 (fra 7440 til 6857).  Nedgangen for de seks kommunene i Nord-Østerdal er beregnet til 145, mens tallene for Holtålen og Røros ikke er tatt med. Sør-Østerdal er den eneste regionen der SSB  ikke beregner en  nedgang.

I tillegg til dette er det økning av elever i private videregående skoler i fylket, som en følge av etableringen av Wang Toppidrett på Hamar.

Etter en nærmere vekting av drøftingsparametrene, anbefaler Norconsult alternativ 5 som den som totalt sett på en best måte ivaretar alle de aktuelle hensyn.

Dette betyr at Norconsult har landet på et forslag som ikke vil medføre nedleggelse av Nord-Østerdal videregående skole eller Storsteigen videregående skole, men anbefaler at det vurderes nedleggelse av internatet ved Storsteigen.  

Artikkeltags